BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI VE İLANI
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı :

Konu : Banka Promosyonu İhalesi

Banka promosyonu İhale Numarası

1- Kurumun Adı Eyüpsultan Belediye Başkanlığı

A) Adresi Nişanca Mahellesi Eyüp Sultan Bulvarı No 72

B) Telefon ve Faks Numarası 444 30 00-2663

C) Elektronik Posta Adresi malihizmetler@eyupsultan.bel.tr

2- İhale Konusu: Banka Promosyon İhalesi Kamu Görevlilerinin Aylık ve Ücretlerinin Bankalarca ödenmesi

3- Yasal Dayanak : 05 Ağustos 2008 / 18 3-sayılı ve 10 Ağustos 2010 / 17 sayılı Başbakanlık Genelgeleri ve Muhasebat Tebliği

4- İhale Usulü Açık Artırma Usulü

5- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı 353

6-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı (kişi ort.) 8.500,00 -9.000,00 TL

7- Promosyon İhalesi Toplantı Yeri Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu

8- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati 21.09.2020 10:00

Banka Promosyonu İhale Komisyonu 09.09.2020 Çarşamba günü saat 10.00 da yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılmasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyon İhale ilanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına , ilgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler;

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyon İhale şartnamesi ve diğer belgeler www.eyupsultan.bel.tr adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile belirnecektir.

4-Teklifler en geç 21.09.2020 Pazartesi günü saat 10:00 'a kadar Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Meclis Odasında ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek, komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en yüksek teklifi veren en az iki adet banka arasında, aynı anda açık artırma yöntemi ile belirlenecektir.

5-Bankalar kişi bazında ( personel başına ) teklif verecek olup, verilecek ilk tekliflerin kişi başı aylık 60.00-TL (altmıştürklirası) ve üzerinde olan teklifler değerlendirmeye alınacaktır. Bu tutarın altında teklif veren bankaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak olup beklenilen teklif tutarına ulaşılana kadar turlara devam edilecektir.Turlara kalan bankaların açık artırım tutarı her tur için 0,50 Kuruş ve üzerinde olacaktır. Turlarda en yüksek teklifi veren banka ile sözleşme imzalanacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) Kurumumuzun tüm birimlerinde toplam 353 çalışan bulunup 3 yıllık nakit akışının (maaş,ikramiye,sosyal hak ve yardım,ödemeler ve diğer ücretler) yaklaşık 115,000,000,00-TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

2) Protokolün süresi 3(üç) yıldır.(01 KASIM 2020-30 EKİM 2023)

3) Kurumumuzun promosyon tekliflerinin, personelin resmi veya yıllık izinlerinde ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan bankalarca verilmesi esastır.

4) Protokolde belirtilen promosyon miktarının dağıtımı; ilk maaş ödemesinin yapılacağı 01 KASIM 2020 terihinden itibaren 30 EKİM 2023 tarihine kadar olan süreyi kapsar. Kişi başına düşecek promosyon miktarının hesabında Protokolün imzalandığı tarihteki maaş alan personel sayısı dikkate alınır.

5) Banka tarafından ödenecek promosyon miktarı, personel adına açılacak hesaba protokolün imzalandığı tarihi takip eden 5 iş günü içerisinde peşin ve eşit miktarda yatırılacaktır.

6) Eyüpsultan Belediyesi personelinin maaş ödemeleri her ayın 15'inden iki iş günü önce bankada bulunan kurum/birim hesaplarını aktarılır.Banka bu ödemeleri her ayın 15'inin başladığı gece 00:01'den itibaren personel hesaplarına aktarak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.Ücret ve diğer ödemeler ise (ikramiye,sosyal hak veya yardım ödemeleri,harcırahlar,memur sosyal denge ödemeleri,ek ödemeler ve diğer ücretler),en geç banka listesinin/EFT'nin yapıldığı günü izleyen gün hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirilir.

7) Çeşitli nedenlerle (tayin,doğum izni,sosyal izin,askerlik;emeklilik vb.)kurum ile geçici veya daimi olarak ilişkisi kesilen personelden hiçbir surette banka tarafından ödenen promosyonların iadesi istenmeyecektir.

8) Anlaşma yapılan banka;bankamatikcihazında oluşacak arıza ve para bitiminde durumun bankaya bildirilmesinden itibaren en kısa sürede mevcut duruma müdahale edip hizmetin devemını sağlamak zorundadır.

9) Anlaşma yapılan banka;anlaşma süresince ATM ek kart ve kredi kartlarının verilmesi,yenilenmesi,değiştirilmesi,iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı Eyüp Belediye personelinden yıllık kart ücretiyle internet bankacılığı,telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla gerçekleştirilen havale işlemlerinden ve personelin bankadaki hesaplarından anlaşma süresince aylık veya yıllık hesap işletim ücreti,işlem masrafı,kart aidatı,üyelik ücreti vb.herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

10) Anlaşma yapılan banka promosyonun protokolde belirtilecek miktarının tamamını bir kerede olmak üzere Eyüpsultan Belediyesi personelinin hesabına yatırılacaktır. Ödeme yapılacak olan protokol ile birlikte yapılacaktır (01 KASIM 2020). Personel hesabına ne kadar ödeme yapıldığı bilgisini banka 2 (iki) gün sonra Eyüpsultan Belediyesi ve Promosyon komisyonunda yer alan Sendika Yetkilisi veya yetkililerine ayrıntılı olarak bildirilmek zorundadır.

11) Anlaşma yapılan banka; Eyüpsultan Belediye personeline ATM'lerini herhangi bir masraf komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.

12) Anlaşma yapılan banka; maaş-özlük ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde ATM'lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür. Belediye personelinin ATM'lerden bir defada 2,000.00-TL çekilebilmesi için gerekli yazılım, tanımlama ve sistem çalışması banka tarafından sağlanacaktır.

13) Anlaşma yapılan banka; Eyüpsultan Belediye personelinin sayısını da dikkate alarak gerek görülmesi halinde belediye tarafından belirtilen yerlere yeterli sayıda bankamatik koymak ve en az bir şube açmak zorundadır.

14) Anlaşma yapılan banka; Eyüpsultan Belediye personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecektir. Her personel adına vadesiz maaş hesabı açma işlemi personelin kendi kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından yapılacaktır. Banka, personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabı açmak zorundadır.

CEZAİ HÜKÜMLER

Açık arttırma sonunda tespit teklifini kazanan banka, protokol imzalamaya yanaşmama halinde açık arttırma sonunda verdiği teklifin %20 (yüzde yirmi)'si kadar ceza ödemeyi kabul eder.

Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde 1. defa yazılı olarak uyarılır. 2. defa tekrarı halinde toplam promosyon bedelini %20 (yüzde yirmi)'si oranında ceza ödemeyi kabul eder. 3. defa tekrarı halinde ise protokol tek taraflı olarak feshedilir. Şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

Anlaşma yapılan bankanın, Eyüp'te faaliyet gösteren şubelerin herhangi bir nedenle kapanması halinde protokol kendiliğinden sona erer. En az bir ay evvelinden haber vermek suretiyle, taraflar karşılıklı anlaşarak protokolü sona erdirebilirler. Bu durumda taraflar hak iddia edemez.

Banka anlaşma halinde protokol ile üstlendiği işleri Belediyenin yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her sorumluluğu bankaya ait olmak üzere Eyüp Belediyesi ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın protokolü sona erdirir. Bu durumda banka belediyeden herhangi bir hak talep edemez.

Anlaşmalı banka, bu şart namede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür. İhtiyaç halinde taraflar öncelikle kendi aralarında görüşerek sorunu çözümler. Çözümlenememesi halinde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

DİĞER HÜKÜMLER

Banka, protokol ve eklerinden doğan damga vergisi ile ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ait her türlü vergi, resim ve harçları karşılamakla yükümlü olup protokolden önce vergilerin yatırıldığını gösterir makbuzları kurumumuza ibraz etmek zorundadır.

Komisyon banka promosyonuna ilişkin oturumu hiçbir gerekçe göstermeksizin yapmamaya, yapılmış olan ihaleyi iptal etmekle yetkilidir.

BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU

BAŞKAN

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ZEKERİYA YILDIZ

MEDİNE GÜRSOY

HATİCE EBRU BULUT

ABDULLAH ERBİN

EROL ŞENGÖZ

EK:

1- Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

2- Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Örneği

3- Banka Promosyonu İhalesi Teklif Mektubu Örneği

4- Banka Bilgi Formu

Bilgi İçin : 444 30 00-2663 Abdullah Akça

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız