EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİK KOMİSYONU

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davanış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek için 13.05.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları” Hakkındaki Yönetmeliğin 29. Maddesi uyarınca kurulan Eyüpsultan Belediyesi Etik Komisyonu, 1 Başkan yardımcısı ve 6 üyeden oluşmaktadır.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONUNA BAŞVURU

Eyüpsultan Belediyesi Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Eyüpsutan Belediyesi Etik Komisyonuna Kimler? Nasıl Başvuruda Bulunabilir? Başvuru Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? Eyüpsultan Belediyesi Etik Komisyonuna başvuru, Eyüpsultan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile yapılır.

1- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.

2- Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.

3- Etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla, Belediyemiz kamu görevlileri hakkında etik ihlal başvurularınızı, kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere Eyüpsultan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapınız.

4- İnceleme sırasında yargıya intikal ettiği anlaşılan başvurular işleme konulmayacaktır.

5- Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular işleme alınmayacaktır.

6- Etik davranış ilkelerine aykırı uygulama olduğu iddianızı; kişi (Unvanıyla birlikte), zaman ve yer belirterek somut biçimde gösteriniz. İddianızı dstekleyen mevcut bilgi ve belgeleri başvurunuzu ekleyiniz.

7- Tüzel kişiler (kurum/kuruluşlar, sendikalar, dernekler vb.) tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

8- Oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

9- Başvuru yaparken kimliğinizin gizli tutulmasını istediğiniz takdirde, bunu belirtiniz.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı; Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince oluşturulan Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-(1) Bu çalışma usul ve esasları, Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunun oluşturulması, görevleri, toplantıları, komisyon kararlarının uygulanması ve sekretarya işleri ile bu çalışma usulleri ve esaslarının değiştirilmesiyle ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu çalışma usul ve esasları, 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin’’ 29 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu çalışma Usul ve Esaslarda geçen;

a) Belediye Başkanlığı: Eyüpsultan Belediye Başkanlığını,

b) Kanun: 25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu”,

c) Yönetmelik: 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği “

d) Etik Kurulu: Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunu,

e) Etik Komisyonu: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Etik Komisyonunu,

f) Belediye: Eyüpsultan Belediyesini,

g) Belediye Başkanı: Eyüpsultan Belediye Başkanını,

h) Etik Komisyonu Başkanı: Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısını

ı) Personel: Eyüpsultan Belediyesinde çalışan personeli,

i) Sekretarya: Etik Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yerine getiren birimi ve görevlileri,

j) Etik Davranış İlkeleri: Kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini,

İfade eder.

Örgütlenme Yapısı

MADDE 5- (1)Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince Eyüpsultan Belediyesi birimlerinde görevli tüm personele yönelik olarak Belediye Başkanı tarafından Etik Komisyonu oluşturulur.

Etik Komisyonunun Oluşturulması

MADDE 6- (1) Etik Komisyonu, Belediye Başkanı tarafından, görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlığında kurum içinden en az üç ve en fazla yedi kişi olarak oluşturulur.

(2) Başkan ve üyelerin görev süresi beş yıldır. Süresi dolanlar tekrar görevlendirilebilir. Başkan ve üyelerin süresi dolmadan unvanlarında değişiklik olduğunda, başka bir göreve atandıklarında, emekli olduklarında, kamu görevinden kendi isteği ile ayrılması ya da Belediye Başkanı Onayı ile bu Komisyondan alınma söz konusu olması durumlarında yerine Belediye Başkanı tarafından yeni görevlendirme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen üye, yerine görevlendirildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Etik Komisyonunun Görevleri

MADDE 7- (1) Etik Komisyonu;

a) Belediyede etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,

b) Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak,

c) Belediyede etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

d) Etik sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik görüş ve öneriler geliştirerek ilgili birimlere intikal ettirmek,

e) Belediyede, Etik Kurulunun yönlendirme ve tavsiyelerine uygun davranmayı sağlamak,

f) Etik eğitimlerini, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde düzenlemek ve planlamak, etik kültürü ve etik davranış ilkelerine yönelik seminerler düzenlemek,

g) Etik eğitimlerinin içeriğini belirlemek,

h) Etik davranışları özendirmek ve etik davranışları yönüyle örnek personelleri ödüllendirmek,

Görevlerini yerine getirir.

Etik Komisyonu Toplantı Zamanı

MADDE 8- (1) Etik Komisyonu, bir başvuru olması halinde derhal toplantıya çağrılır, herhangi bir başvuru olmaması halinde ise yılda en az 2 (iki) defa toplanır.

Toplantı Gündemi

MADDE 9- (1) Etik Komisyonunun gündemi başkan tarafından sözlü veya yazılı olarak belirlenerek üyeler toplantıya davet edilir. Toplantının başlangıcında kısaca başkan tarafından gündem özetlenir, üyelerin teklifi üzerine gündem dışı önerilerde görüşülebilir.

(2)Toplantıların sonunda görüşülen konular karar altına alınır ve imzalanır.

Toplantı Yeter Sayısı

MADDE 10- (1) Etik Komisyonunun toplantı yapabilmesi için salt çoğunluğun toplantıda hazır bulunması yeterlidir.

Toplantı Kararları ve Mahiyeti

MADDE 11- (1) Etik Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Etik Komisyonunda alınan kararlar tutanağa geçirilir. Uygulama kararlara göre yapılır. Oyların eşitliğinde Başkanın oyuna uygun olarak karar alınır.

(2) Etik Komisyonu, görüştükleri konuları ve alınması gerekli tedbirlere yönelik olarak görüş oluşturur. Oluşan görüşlerin uygulanması ilgili birimleri tarafından yerine getirilir. Komisyon görüştükleri ve oluşturuldukları görüşleri ve kısaca yapılması gerekli işlemleri karar altına alırlar.

Sekretarya Hizmetleri ve Görevleri

MADDE 12- (1) Etik Komisyonu sekretarya hizmetlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Komisyonların sekretarya hizmetlerini yapacak birim toplantıların düzenlenmesi, komisyon üyelerine duyurulması, yazışmaların yapılması, gelen-giden evrakın kayıt altına alınması, , komisyon arşivinin tutulması işlerini ve komisyon başkanlarının vereceği benzer görevi yerine getirir.

Etik Davranış İhlalleri, İncelemeleri ve Karar Merci

MADDE 13- (1) Komisyonların etik davranış ihlallerinin cezalandırılması yönüyle ilgili olarak herhangi bir görevi ve yetkisi yoktur. Bu tür etik davranış ihlallerine yönelik şikâyet, ihbar ve tespitler yapıldığında konu incelenerek yetkili merci olan disiplin kuruluna intikal ettirilir.

(2) Etik davranış ihlalleri Yönetmeliğin 38. maddesi gereğince Disiplin Kurulu tarafından karara bağlanır. Disiplin Kurulu Kararı Etik davranış ihlali tespit edilen kamu görevlisinin kendisine, amirine ve şikâyetçisine bildirilir. Karar bu etik davranış ihlallerinin önüne geçilmesi için Etik Komisyonuna bilgi amaçlı gönderilir.

(3) Komisyonların esas görevi ve amacı, etik davranış ilkelerine aykırı davranışların ortadan kaldırılmasına yönelik ilke ve sistem bazında tedbirler ve öneriler geliştirerek, uygulamaya yön vermek ve etik dışı davranışların önüne geçmektir.

Çalışma Usul ve Esasların Değiştirilmesi, Gözden Geçirilmesi

MADDE 14- (1) Bu çalışma usul ve esasları her yıl Aralık ayında gözden geçirilir. Güncelleme ihtiyacı doğarsa Etik Komisyonu üye tam sayısının yarısının bir fazlasının aldığı kararın Belediye Başkanı tarafından uygun görülmesi üzerine gerekli değişiklikler yapılır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu çalışma usul ve esaslar Belediye Başkanı tarafından onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu çalışma usul ve esaslarını Belediye Başkanı yürütür.

Etik Komisyonu

Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlığımız bünyesinde Başkanlık Makamının 30.03.2022 tarihli Oluru ile güncellenen Etik Komisyonu aşağıdaki üyelerden teşekkül etmektedir.

ADI SOYADI

UNVANI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

Zekeriya YILDIZ

Belediye Başkan Yardımcısı

Komisyon Başkanı

Salih AYKURT

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Üye

Duran ÇİÇEK

İç Denetçi

Üye

Fahrettin GÜLLÜCE

Teftiş Kurulu Müdür V.

Üye

Av. Hatice Ebru BULUT

Hukuk İşleri Müdürü

Üye

Süleyman KÖMÜR

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Üye

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız