EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


1. Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy-Çırçır Mahallesi, F21 pafta, 798 ada, 15 parsel 871,21 m² yüzölçümlü Eyüpsultan Belediyesi’ne ait taşınmaz 05.07.2018 tarihi Perşembe günü saat 10:30’ da 2886 Sayılı D.İ.K’nun 36. maddesine (KAPALI TEKLİF USULÜ) göre Eyüpsultan Belediyesi Encümeni’nce ihalesi yapılacaktır.
Taşınmazın İmar Durumu: Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy-Çırçır mahallesi 798 ada 15 parsel sayılı taşınmaz 19.03.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda konut alanında kalmaktadır.

2. Muhammen bedeli 2.613.630,00-TL'dir.

3. İhaleye ait geçici teminat bedeli 78.408,90-TL'dir.

4. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve şartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

5. İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden 500,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesini almak zorunludur.

6. Müracaatlar en geç 05.07.2018 Perşembe günü ihale saati 10:30’a kadar Plan ve Proje Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

7. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız