EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


1. Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, F21 pafta, 196 ada, 4 parsel 6.773,35 m² yüzölçümlü Eyüpsultan Belediyesi’ne ait taşınmaz 26.04.2018 tarihi Perşembe günü saat 10:30’ da 2886 Sayılı D.İ.K’nun 36. maddesine (KAPALI TEKLİF USULÜ) göre Eyüpsultan Belediyesi Encümeni’nce ihalesi yapılacaktır.
Taşınmazın İmar Durumu: Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez mahallesi 196 ada 4 parsel sayılı taşınmaz 28.01.2015 onay, 23.11.2016 ve 21.04.2017 tadil tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı'nda konut alanında kalmaktadır.

2. Muhammen bedeli 49.580.922,00 TL ‘dir.

3. İhaleye ait geçici teminat bedeli 1.487.427,66- TL‘dir.

4. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve şartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

5. İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden 500,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesini almak zorunludur.

6. Müracaatlar en geç 26.04.2018 Perşembe günü ihale saati 10:30’a kadar Plan ve Proje Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

7. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız