2018 Yılı 1.Olağanüstü Toplantı Kararları

Belediye Meclisinin 24.04.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi 2018 yılı 1. Olağanüstü Meclis toplantısının Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.04.2018 tarih ve 10110 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun borçlanma başlıklı 68. maddesi'nin (e) bendinde “Belediye ve Bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinde %50 sinden fazlasına sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 2013 sayılı VUK. göre belirlenecek yaniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 nu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı, %10 nu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir.

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda İstanbul İli, Eyüpsultan ilçesi sınırları dahilinde asfalt serilmesi ve yama yapılması işlemi yaklaşık olarak 19.200.000,00.-TL ve Yağmur Suyu Hattı yapım işi için ise yaklaşık 4.750.000,00.-TL dir. Bu bedelin ödenebilmesi ve yatırım harcamalarında kullanılabilmesi için İller Bankası, Kamu ve Özel Bankalardan borçlanma yolu ile teminat mektubu veya krediye ihtiyaç duyulmuştur.

İlgili kanuna istinaden yasal koşullara uygun olmak kaydıyla kapsamı, süresi ve zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı V.U.K. göre belirlencek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 nu geçen kısmı için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı gerektiğinden, İçişleri Bakanlığından onay alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.”

KARAR :

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18.04.2018 tarih ve 10110 sayılı “İstanbul İli, Eyüpsultan ilçesi sınırları dahilinde Yağmur Suyu Hattı yapım işi için yaklaşık 4.750.000,00.-TL'nin iç borçlanma yolu ile İçişleri Bakanlığından izin almak şartıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi” teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 22 kabul oyu 11 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız