Belediye Meclisinin 18.10.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Plan Bütçe Komisyonunun 17.10.2018 tarih ve 40 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 40

Rapor Tarihi: 17.10.2018

İlgi: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.10.2018 tarih ve 24493 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Komisyonumuza 01.10.2018 tarihli meclis toplantısında havale edilen 2019 Mali yılı bütçe görüşmelerinde;

2019 YILI GELİR BÜTÇESİ

NEVİ

BAŞKANIN TEKLİFİ

KOMİSYONUN TEKLİFİ

01- VERGİ GELİRLER

115.644.668,53.-TL

115.644.668,53.-TL

03- TEŞEBBÜS VE MÜLK GEL.

92.994.004,43.-TL

92.994.004,43.-TL

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARD.

3.633.490,10.-TL

3.633.490,10.-TL

05- DİĞER GELİRLERİ

118.289.857,34.-TL

118.289.857,34.-TL

06- SERMAYE GELİRLERİ

55.823.034,02.-TL

55.823.034,02.-TL

08- ALACAKLARDAN TAHS.

0,00.-TL

0,00.-TL

09- RED VE İADELER(-)

-500.000,00.-TL

-500.000,00.-TL

TOPLAM

385.885.054,42.-TL

385.885.054,42.-TL

2019 YILI FİNASMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

İLLER BANKASI

BORÇ ÖDEME

-5.885.054,42.-TL

-5.885.054,42.-TL

GENEL TOPLAM

-5.885.054,42.-TL

-5.885.054,42.-TL

2019 YILI GİDER BÜTÇESİ

GİDERİN TÜRÜ

BAŞKANIN TEKLİFİ

KOMİSYONUN TEKLİFİ

GENEL KAMU HİZM.

224.730.710,22.-TL

224.730.710,22.-TL

SAVUNMA HİZM.

0,00.-TL

0,00.-TL

KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZM

10.791.762,65.-TL

10.791.762,65.-TL

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

64.195.895,64.-TL

64.195.895,64.-TL

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

39.401.085,21.-TL

39.401.085,21.-TL

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZM.

16.557.192,06.-TL

16.557.192,06.-TL

SAĞLIK HİZM.

1.700.087,06.-TL

1.700.087,06.-TL

DİNLENME KÜLTÜR DİN HİZM.

22.623.267,16.-TL

22.623.267,16.-TL

EĞİTİM HİZM.

0,00.-TL

0,00.-TL

SOSYAL GÜV. VE SOSYAL YARDIM

0,00.-TL

0,00.-TL

TOPLAM

380.000.000,00.-TL

380.000.000,00.-T

GİDERİN TÜRÜ

BAŞKANIN TEKLİFİ

KOMİSYONUN TEKLİFİ

PERSONEL GİDERLERİ

40.797.326,45.-TL

40.797.326,45.-TL

SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİM

8.944.862,43.-TL

8.944.862,43.-TL

MAL VE HİZM. ALIMI GİDERLERİ

258.986.341,76.-TL

258.986.341,76.-TL

FAİZ GİDERLERİ

4.496.277,47.-TL

4.496.277,47.-TL

CARİ TRANSFERLER

15.408.213,93.-TL

15.408.213,93.-TL

SERMAYE GİDERLERİ

29.330.761,32.-TL

29.330.761,32.-TL

SERMAYE TRANSFER

0,00.-TL

0,00.-TL

BORÇ VERME

0,00.-TL

0,00.-TL

YEDEK ÖDENEKLER

22.036.216,64.-TL

22.036.216,64.-TL

GENEL TOPLAM

380.000.000,00.-TL

380.000.000,00.-TL

2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1- Eyüpsultan Belediyesi’nin 2019 yılı gider tahmini, '' (A) Ödenek Cetvelin de'' gösterildiği üzere 380.000.000,00-Türk Lirasıdır.

Madde 2- Eyüpsultan Belediyesi’nin 2019 yılı gelir tahmini, '' (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması'' cetvelin de gösterildiği üzere 385.885.054,42-Türk Lirasıdır.

Madde 3- Eyüpsultan belediyesinin 2019 yılı Bütçe tahminlerinde yer alan ödeneklere, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve bankalardan alınan kredi borcuna karşılık 2019 yılı içinde ödenmesi gereken 5.885.054,42-TL borç ödemesi ile denklik sağlanmıştır. “Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli” (Örnek-16) bölümünde gösterilmiştir.

Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen faaliyet projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerin de verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

7.1 Bütçe Kararnamesi

7.2 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli

7.3 Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

7.4 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli ( Örnek-15)

7.5 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

7.6 Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

7.7 Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7.8 Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

7.9 Çok Yıllı Finansmanının Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

7.10 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

7.11 Memur olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

7.12 İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek 23-)

7.13 İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K-2) Cetveli (Örnek-24)

7.14 237 sayılı Taşınmaz Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) cetveli (Örnek-25)

7.15 Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

7.16 Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

7.17 Finansman Programı (Örnek-28)

Madde 8- Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Geliri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda gösterilen zamanlarda tahsil edilir.

Madde 9- 5393 sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince; Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer gelirleri kamu yararına tahsil edilmiştir, haczedilemez.

Madde 10- 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 11. maddesine göre bir yıl önceki gerçekleşen nakti tahsilatının azami %2 oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek bütçenin ekonomik sınıflandırmanın (05.4.7.51) Muhtaç Asker Ailesi yardım koduna konur. Bu tertipten yılı içinde harcamayıp artan ödenekler ertesi yılın bütçesine devir eden ödenek olarak aktarılır.

Madde 11- Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi sisteminin tahakkuk ve ödeme emri işleminin tamamlanması beklenilmeden acele ve çeşitli giderler için ita amirinin izin vermesi halinde mutemetlere 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen ve her yıl yayınlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde belirtilen miktar doğrultusunda avans verilebilir.

Madde 12- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 39 maddesine göre Belediye Başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez.

Madde 13- Belediye Encümeni Huzur Hakkı Ücretleri 5393 sayılı Belediye Kanunun 36. Maddesi gereğince nüfusa göre belirtilen oranlarda belirlenen gösterge rakamının devlet memurları için belirtilen aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunucak tutarlarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin Memur üyelerine bu tutarın yarısı ödenir.

Madde 14- Belediye Meclis Üyesi Huzur Hakkı Ücretleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Meclis Başkanı ve üyelerin meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3'ni geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda ödenir. Huzur Hakkı ödenecek gün sayısı 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.24.25. maddelerinde belirtilen toplantı gün sayısından fazla olamaz. Meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.

Madde 15- Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde: 2019 mali yılına ait bütçenin kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 17.10.2018 tarih ve 40 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız