Belediye Meclisinin 04.10.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 01.10.2018 tarih ve 337 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 337

Rapor Tarihi: 01.10.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 15845 sayı, 26.06.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.07.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 14/09/2017 tarihli ve 127374 sayılı yazı.

b) İ.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 06/11/2017 tarih, 62956595.310.06/2065-220529 sayılı yazısı

c) İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 02.11.2017 tarih, 11255029-602-E.20170544601 sayılı yazısı

d) İ.B.B Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 27.11.2017 tarih, 21362969-310.01/1335412-3920-238901 sayılı yazısı

e) İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Haliç Emlak Müdürlüğü'nün 06/12/2017 tarih, 81348688-300-(147/34120107411)-172974 sayılı yazısı

f) İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 31.10.2017 tarih, 18232631-769 sayılı yazısı

g) Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 03.05.2018 tarih, 378539 sayılı yazısı

İlgi a) yazı doğrultusunda Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 449 ada 8 parsele ilişkin tarafımızca 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatında söz konusu parsel sağlık tesisi alanına alınmıştır.

Eyüpsultan ilçesi, Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi, 449 ada 8 parsel, 04.10.2007 t.t.'li 1/5000 ölçekli Kemerburgaz 1. Etap Merkez Revizyon Nazım İmar Planı'nda sağlık tesisi alanında kalmakta olup, 09.05.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli 1. Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'nda Belediye Kültürel Tesis alanında kalmaktadır.

Tarafımızca 449 ada 8 parsel sayılı yere 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmış olup, konu ile ilgili İlgi b), c), d), e), f) ve g) kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi ve altlık raporda bu alanlar için getirilen kat sınırlamasının (2-3 kat) aşılmaması koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi c) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında "Söz konusu 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamakta olup, mezkûr alana ait mevcut-planlanan altyapı tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Ayrıca yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte gönderilen paftalardaki her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir." denilmektedir.

İlgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde "Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Köyü, 449 ada, 8 parselin 04.10.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli planda Sağlık Tesisi Alanında, 09.05.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli planda Belediye Kültürel Tesis Alanında kaldığı belirtilerek, 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda söz konusu parselin Belediye Kültürel Tesis Alanından Sağlık Tesisi Alanı'na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifinin meri 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığı belirlendiğinden;

  • Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
  • "Sağlık Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60 m²'lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." Plan notunun eklenmesi, hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

İlgi e) Haliç Emlak Müdürlüğü yazısında, "Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesinde bulunan, 449 ada, 8 parsel no'lu taşınmazın fonksiyonunun 1/1000 ölçekli plan tadilatında sağlık tesis alanı olarak değiştirilmesi hususunda İdaremizce bir sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi f) İl Sağlık Müdürlüğü yazısında, "...söz konusu taşınmazın imar planlarında "Sağlık Tesis Alanı"'na alınmasında Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir." denilmektedir.

İlgi g) İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün yazısında, "İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 449 ada 8 (eski 3) parselde yer alan taşınmaza ilişkin iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, 04.10.2007 tt.li 1/5000 ölçekli Kemerburgaz I. Etap Merkez Revizyon Nazım İmar Planı ile örtüştüğünden uygun olduğuna..." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi, 449 ada 8 parselin sağlık tesisi alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili, İlgi b), c), d), e) f) ve g) kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesi...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi, 449 ada 8 parselin sağlık tesisine alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinde kamu yararı olduğundan Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 01.10.2018 tarih ve 337 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız