2018 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk ve Çevre Ortak Komisyonunun 04.07.2018 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 03

RAPOR TARİHİ: 04.07.2018

İLGİ: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 28.06.2018 tarih ve 16537 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 29/6/2011 tarihli ve 644

sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmış

03.07.2017 gün, 30113 sayılı ‘Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’

b) 21/7/1983 tarih, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

c) 22.08.2015 tarih, 29453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınmaz

Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik,

Eyüp Sultan Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez'de yer alan Eyüp Sultan Camii Meydanı'nın yakın çevresi ile birlikte ele alınarak, karşı karşıya olduğu mevcut sorunların çözülmesi, günümüz koşulları ve ihtiyaçları çerçevesinde nitelikli bir kentsel alan özelliği kazanması ve özgün kimliğini mekansal olarak ifade edebilmesi için başlatılan Eyüp Sultan Tarihi Merkez(ESTAM) çalışmamız kapsamında ESTAM Birimimizce Eyüp Sultan Tarihi Merkez sınırları içindeki sokak ve mekanların Eyüpsultan'ın özgün dokusuna uygun bir görünüme kavuşması, mimarlık ve şehircilik kuralları çerçevesinde kent estetiğine katkı sağlanması, Eyüpsultan'ın gerek fiziksel gerekse estetik özellikleri bakımından gelişen kamusal alanlarını çevreleyen bina cephelerinin rehabilite edilmesi, kentin gelişiminin desteklenmesi ve pekiştirilmesi adına "Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projeleri" üretilerek ESTAM Yönetim Sınırları içerisinde kötü görünüm arz eden bina cephelerinin, klima ve çanak anten gibi eklentilerden arındırılması, tabela, tanıtım panoları ve reklam uygulamalarının Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne uygun hale getirilmesi, bina cephelerine siluet bazında renk alternatifi önerilerinin getirilmesi ve bina cephelerinde bozulan doğrama oranlarının, bina ile birlikte dükkan cephelerinin düzenlenmesi ile kentsel kalitenin arttırılması ve görsel kirliliğin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmış 03.07.2017 gün, 30113 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlülüğe giren "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin" 40. Madde 11. bendine göre "Belediyeler meclis kararıyla mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacı ile dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu yetki, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapılar için de kullanılabilir." denilerek yönetmeliğin esasları belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; müdürlüğümüz ESTAM Birimimizce Eyüp Sultan Tarihî Merkez'in mimarî dokusunu ve tarihî arka planını gözeten Üçgenada Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama projeleri hazırlanmıştır. Söz konusu projenin uygulama maliyeti 5.325.750TL (KDV Hariç)dir.

Üçgenada Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Projesi Uygulama işi için ödenek ayrılması adına 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu ve 22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı"ndan yararlanılması ve anılan yönetmeliğin 9 ve 10. maddelerinde belirtilen işlerde katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Müdürlük teklifinin geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Çevre Ortak Komisyonunun 04.07.2018 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız