2018 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 03.07.2018 tarih ve 140 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 140

RAPOR TARİHİ: 03.07.2018

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.05.2018 tarih ve 13076 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “İcra İflas Kanunu'nun 82/1 maddesinde; Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczinin mümkün olmadığı; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasında ise “'Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği” açıklanmıştır.

İlgili kanunlara istinaden ekli listede belirtilen banka hesaplarının, kira ve ecrimisil gelirlerinin kamu yararına tahsisi hususunda 5393 sayılı kanunun 18/p bendi gereğince; karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Müdürlük teklifine ekli listede belirtilen banka hesaplarının, kira ve ecrimisil gelirlerinin kamu yararına tahsisi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 03.07.2018 tarih ve 140 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız