2018 Temmuz Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.07.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 04.07.2018 tarih ve 333 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 333

Rapor Tarihi: 04.07.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11123 sayı, 03.05.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.07.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

İlgi :

a) 05/03/2018 tarihli ve 9271 sayılı yazı.

b) 22.02.2018 tarih ve 20180103563 sayılı İSKİ yazısı.

c) 05.02.2018 tarih ve 24454 sayılı İBB Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme

Müdürlüğü yazısı.

d) 30.01.2018 tarih ve 20470 sayılı İBB Başkanlığı Ulaşım Planlama

Müdürlüğü yazısı.

e) Bila tarih ve 25824 sayılı İBB Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısı. f) 10.04.2018 tarih ve 23051 sayılı BEDAŞ yazısı.

Müellifince hazırlanan ve İlgi (a) dilekçe ile müdürlüğümüze iletilen, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 31 Pafta, 191 Ada 52 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği incelenmiştir. Bahse konu plan değişikliğine esas kurum görüşleri incelenmiş olup;

İlgi (b) İSKİ yazısında; 11 maddelik teknik hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusu belirtilerek söz konusu tadilatın yapılmasında sakınca görülmemiştir.

İlgi (c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; söz konusu plan değişikliğinin, 191 ada 52 parsel kapsamında "Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması" yapılıp hazırlanacak rapor ve haritaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylatılması ile uygun görüleceği belirtilmektedir.

İlgi (d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; Gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması, her 30 metrekarelik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılması koşulu yerine getirilerek, bölgesel ulaşım sistemi açısından değerlendirilmesi şartı getirilmiştir.

İlgi (e) Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında; 191 ada 52 parselle ilgili herhangi bir kamulaştırma işlemine rastlanmadığı belirtilmiştir.

İlgi (f) Bedaş yazısında; mevcut tesislerin koruması gerektiği belirtilerek söz konusu plan değişikliğinin yapılmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir. İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 31 Pafta, 191 Ada 52 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliğinin, 191 ada 52 parsele komşu parsellerin blok oturum alanının parsel alanına oranla daha büyük olması gerekçesi ile 191 ada 52 parselin blok şeklinin büyütülmesine yönelik yapıldığı anlaşılmaktadır. Plan değişikliğine esas İlgi (a) dilekçe, İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d), İlgi (e) ve İlgi (f) kurum görüşleri ile plan değişikliğine ait plan paftaları, plan açıklama raporu, yazımız ekinde yer almaktadır.

TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 31 Pafta, 191 Ada 52 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliğinin incelenmek ve karar alınmak üzere 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İslambey Mahallesi, 191 ada 52 parsele ait 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi, mevcut rüzgâr sirkülasyonunu etkilediğinden, ayrıca teklif edilen bloğun çevresindeki imar emsalinin 1.20 olmasından dolayı teklif oybirliğiyle uygun görülmemiştir.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.07.2018 tarih ve 333 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız