2018 Şubat Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 08.02.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Tarife Komisyonunun 07.02.2018 tarih ve 06 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 06
RAPOR TARİHİ: 07.02.2018
İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.01.2018 tarih ve 2481 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “ 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu: her türlü vergi, harç ve tarife miktarlarının nasıl tespit edileceği, mükelleflerin kimler olduğu, vergi matrahını, muafiyet ve istisnaları ve

tahakkukun nasıl yapılacağı hususları açık şekilde düzenlenmiştir.

Tarifeleri 4 grupta müteala etmem mümkün olup,

GRUP1-2464 sayılı yasada miktarları kesin olarak belirlenenler,

GRUP2- 2464 sayılı kanunun 96. maddesinin (A) bendinde en az ve en çok miktarları kanunda belirtilen ve Belediye grupları itibariyle maktu tarifeleri Bakanlar Kurulu'nca belirlenen vergiler,

GRUP3- 2464 sayılı kanunun 96. maddesinin (B) bendine göre yasada en az ve en çok

miktarları belirlenen, fakat gösterilen bu sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla Belediye Meclislerince belirlenen tarifeler,

GRUP4- Belediye dairesi tarafından ifa olunacak hizmetler mukabil alınacak ücret tarifeleri şeklinde açıklanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; 09.11.2017 tarih ve 2017/187 sayılı tarife tekliflerinin onaylandığı meclis kararına sehven eklenmeyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü"ne

ait tarifeler ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce yeni uygulamaya başlanacak olan 2018 yılı tarifeleri ilişikte sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde bu hususta karar alınması için yazımız ve eklerinin meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 09.11.2017 tarih ve 2017/187 sayılı tarife tekliflerinin onaylandığı meclis kararına sehven eklenmeyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü"ne ait tarifeler ve Mali Hizmetler Müdürlüğünce yeni uygulamaya başlanacak olan 2018 yılı tarife tekliflerinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife Komisyonunun 07.02.2018 tarih ve 06 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız