2018 Mart Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 07.03.2018 tarih ve 323 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 323

Rapor Tarihi : 07.03.2018

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 783 sayı, 03.12.2015 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

08.02.2018 tarihinde tekrar incelenmek üzere komisyonumuza iade edilen teklifte;

“İlgi: a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak

Şube Müdürlüğü’nün 30.09.2015 tarih, 74732976.170.01-23102-1831 sayılı

yazısı

b) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün

27.01.2015 tarih ve 21362969-310.01/96818-Bno:326 sayılı yazısı.

c) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem Ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 19.01.2015 tarih ve 62956595.310.06-111-9717 sayılı yazısı ve ekleri.

d) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ) 25.02.2015 tarih ve 24272852-310.01.03.95108 sayılı yazısı ve ekleri.

e) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ) 16.04.2011 tarih ve 611,99,02-167053 sayılı yazısı ve ekleri.

f) 09.07.2015 tarih, 2015-591 sayılı yazımız

İlgi a) yazı ve ekleri ile Eyüp İlçesi, 274 ada, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif edilmektedir.

Eyüp İlçesi, 274 ada, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parseller; 19.03.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında kısmen yol kısmen Belediye Hizmet Alanında, 18 parsel ise belediye hizmet alanında kalmakta iken İstanbul 4.İdare Mahkemesi’nin 16.10.2009 tarih, 2006/344 Esas, 2009/1300 Karar sayısı ile iptal edildiğinden plansız konumdadır. Söz konusu 18 ve 19 parseller 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda ise K1(300 kişi/Ha) az yoğunlukta konut alanında, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parseller ise kısmen yol, kısmen de K1(300 kişi/Ha) az yoğunlukta konut alanında kalmaktadır.

Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan teklifi ile 274 ada, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parseller Taks=0.36 Hmax=4 kat yapılanmalı konut alanına alınarak,

“1. Plan onama sınırı 274 ada, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parselleri kapsamaktadır.

2.274 ada, 18 parselin tamamı konut alanında, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parsellerin bir kısmı konut alanında, bir kısmı da yol alanında kalmaktadır.

3.Konut alanlarında max.kat adedi 4’tür.

4.Açıklanmayan hususlarda Alibeyköy Uygulama İmar Planı ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları oluşturulduğu görülmüştür.

Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c), ilgi(d) ve ilgi(e) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; “...Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mah., 274 ada, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parsellerin 19.03.2005 t.t.’li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanında kalmakta iken İstanbul 4.İdare Mahkemesi’nin 16.10.2009 tarih, 2006/344 Esas, 2009/1300 Karar sayısı ile iptal edildiğinden plansız kalan söz konusu parsellerin Taks=0.36 Hmax=4 kat konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli teklifinin

  • Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

  • Cephe aldığı 24.00 m. genişliğindeki yoldan min. 10.00 m. yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesi,

  • Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
    • brüt alanı 75m2'ye kadar (brüt alan ≤ 75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
    • brüt alanı 75m2-150 m2arasında (75 m2 < brüt alan < 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark

• brüt alam 150 m2 ve üstü (brüt alan ≥ 15 m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir." şeklinde plan notu eklenmesi, şartlarının yerine getirilmesi ve 274 ada, 11-12 parsellerde planlanmış olan Belediye Hizmet Alanının alansal bütünlüğü ve konut alanı yapılanma koşulları dikkate alınarak plan bütünlüğü içerisinde bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

İlgi c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; “…Sonuç olarak; söz konusu İlgi b) yazı eki rapor yeterli jeolojik çalışmayı içermekte olup, raporda belirtilen önlem ve önerilere uyulması, uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmasının bu raporda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılması, bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi ve ayrıca planlama alanının yakınında bulunan dere göz önüne alınarak, derenin taşkın ve sellenme riskine karşı ilgili kurumların (İSKİ, DSİ) görüşlerinin alınması şartıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.

İlgi d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; verilen teknik görüşlerle birlikte “… yapılaşma koşullarını düzenlemeye yönelik hazırlanan plan tadilatıyla ilgili idaremizce herhangi bir sakınca yoktur.” denilmektedir.

Ayrıca 274 ada, 20, 21, 22, 23, 24, 25 parseller kısmen İlgi e) sayılı İSKİ yazısı ve ekleri ile tarafımıza iletilen beyaz bant(taşkın önlemli yapılaşma bandı) sınırları içerisinde kalmakta olup, ilgi e) yazı örneği yazımız ekindedir.

İlgi f) yazı ile de plan değişikliğine konu parsellerin bir kısmının cephe aldığı Atatürk Caddesi’nin 24.00 metreden 18.00 metreye indirilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin revize edilerek, yeniden 24.00 metre olarak planlanmasına ve Namık Kemal Caddesi ile Vardar Bulvarı arasında kalan aksın yazımız eki bilgi paftasında gösterildiği şekilde düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliğinin hazırlanması hususu İBBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c), (d) ve (e) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Mal sahibi bölge ihtiyaçlarına yönelik yeni bir teklifle müracaat etmek istediğini sözlü ifadeyle belediyemize belirttiğinden oy birliği ile müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 07.03.2018 tarih ve 323 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız