2021 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.06.2021 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 09.06.2021 tarih ve 46 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 46

Rapor Tarihi : 09.06.2021

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 17189 sayı, 17.05.2021 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.06.2021 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“Eyüpsultan İlçesi sınırları içerisindeki meri imar planlarının iyileştirilmesi, imar planı bulunmayan alanlarda imar planlarının hazırlanması amacıyla Müdürlüğümüzce analiz çalışmaları yapılmakta olup, gerekli görülen yerlerde imar planı hazırlanması veya imar planlarının revizyonları yapılmaktadır. Göktürk Yerleşkesi içinde bulunan İstanbul Caddesi Selanik Bulvarı boyunca Davutpaşa Caddesi ile Eski Kemerburgaz Yolu arasında kalan alan “Tarım Alanı”nda kalmaktadır. Ancak söz konusu bölge incelendiğinde alanın önemli bir bölümünde Göktürk Bölgesinin gelişmeye başladığı yıllarda yapılmış olan depo, fabrika vb. yapıların bulunduğu, alanın topografik yapısının tarım yapılmasını elverişsiz kılacak şekilde tahrip edildiği görülmektedir. Ayrıca bölgede artan araç trafiği nedeniyle oluşan egzoz gazı emisyonu sonucu toprak ve su yapısı tarım ürünlerinin insan sağlığına uygun biçimde üretilmesine engel olacak duruma gelmiştir. Bu kapsamda müdürlüğümüz tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okuluna bir rapor hazırlatılarak alanın tarım yapmaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi istenmiştir. Söz konusu rapora göre alan tarım yapılma özelliğini yitirmiş durumdadır.

Öte yandan alanın geçmişi incelendiğinde İBB tarafından söz konusu alanda planlama çalışmalarına 2010 yılında başlandığı halde imar planlarının henüz hazırlanmadığı görülmektedir. İBB tarafından yürütülen planlama çalışmaları kapsamında 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca İl Toprak Koruma Kurulu’ndan görüş sorulmuş olup İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 25.01.2011 tarih ve 257026190 sayılı yazısı ekinde iletilen İl Toprak Koruma Kurulunun 13.01.2011 tarihli kararında ve yine İl Toprak Koruma Kurulu’nun 03.01.2013 tarih ve İTKK2013/0105 sayılı kararında “Yeşil alan oranının yüksek tutulması” şartı ile söz konusu alanın tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür.

5403 sayılı Kanun’un 13.maddesinin d bendi hükümlerine göre alanda planlama çalışması yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından “kamu yararı” kararı alınması gerekmektedir. İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 18.01.2021 tarih 103137 sayılı yazısına göre 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13/d ve/veya 14/b maddeleri kapsamında kamu yararı kararı alınmasına ilişkin taleplerde İl Toprak Koruma Kurulu Kararına istinaden kamu yararı kararı alınmasını talep eden Belediye Meclisi kararının alınması zorunludur.

TALEP/SONUÇ: Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda yazımıza konu olan alanla ilgili olarak kamu yararı kararı talep edilmesine yönelik Belediye Meclisi kararı alınması için yazımızın 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde; Kemerburgaz Bölgesi Batı Kısmına Ait alan için hazırlanmış olan kamu yararı kararı oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 09.06.2021 tarih ve 46 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız