5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63. Maddesinde iç denetim;

  • Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
  • Bu faaliyetler, idarenin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, süreli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirme işlemidir.
  • İç denetim uygulamaları; uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi denetimi, sistem denetiminden oluşmakta olup, İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılan ve doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak faaliyetlerini yürüten, idarelerinin bütün birimlerindeki işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamına alan bir süreçtir.


İç Denetimin Misyonu, Vizyonu, İlke ve Amaçları
Misyon: Başkanlığımızın kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılması için, yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufları sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, belediyecilik faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaçlarına yardımcı olmaktır.
Vizyon: Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde yapan, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, çalışmaları örnek alınan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunan ilkeli bir birim olarak faaliyet göstermektedir.
Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında iç denetim yapmak.
İlke ve Amaçları: Kurum içerisinde herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak:
İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlenmediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıkların korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir nesnel güvence sağlamak.
İcrai konularla ilgili görüş, eğitim, analiz değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetlere danışmanlık faaliyetinde bulunmaktır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız