Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 14.12.2017 tarih ve 318 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 318

Rapor Tarihi: 14.12.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün E.27075 sayı, 01.12.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.12.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) 10/10/2017 tarihli ve 196208 sayılı yazı.

b) 05/01/2017 tarihli ve 11107 sayılı yazı.

c) 12/01/2017 tarihli ve 6510 sayılı yazı.

d) 20/01/2017 tarihli ve 13455 sayılı yazı.

e) 04/01/2017 tarihli ve 7 sayılı yazı.

f) 25/11/2016 tarihli ve 27646 sayılı yazı.

g) 13/03/2017 tarihli ve 35092 sayılı yazı.

Müdürlüğümüzce Başkanlığımızın şifahi emri ile bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak, Topçular Mahallesi, 480 ada 273 parsel ve komşuluğundaki tescil dışı alanda yönetim merkezi, sağlık birimi, resmi kurum, 112 acil servis istasyonu gibi birimler oluşturmaya yönelik ilgi (a) yazı ve ekinde yer alan 16.06.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi Topçular Mahallesi 480 ada 273 Parsel ve Tescil Dışı Alana İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu plan değişikliğine esas ilgi (b), ilgi (c), ilgi (d), ilgi (e), ilgi (f) ve ilgi (g) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi (b) İSKİ Genel Müdürlüğü Plan ve Proje Dairesi yazısında; 12 maddelik teknik hususlar çerçevesinde görüş bildirilmiş olup, herhangi olumsuz bir durumdan bahsedilmemektedir.

İlgi (c) İ.B.B. Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "...planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölç. N.İ.Planı ve 1/1000 Ölç. U.İ.Planı değişikliklerinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." Denilmektedir.

İlgi (d) İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı eki 19.01.2017 tarih ve UP2017-03/03 sayılı Plan değişikliği inceleme komisyonu kararında; söz konusu plan değişikliği çalışmasının "...yapılaşmayı arttırarak yeni bir ulaşım talebi yaratacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından müdürlüğümüzce uygun bulunmamaktadır." Denilmektedir.

İlgi (e) İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü yazısında; "...plan notlarına "Yönetim Merkezi Alanında Sağlık Tesisi Yapılabilir" ve "273 parselde Sağlık Tesisi yapımında Tevhid Şartı Aranmaz" plan notlarının eklenmesi şartıyla plan tadilatının yapılmasında sakınca görülmeyeceği..." Denilmektedir.

İlgi (f) Eyüp Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısında; "...Bahse konu alanda mevcut yasa ve yönetmeliklerde yer alan Yeşil Alan ve Park Alanı standartlarına uymak koşulu ile planlama yapılması..." Denilmektedir.

İlgi (g) Haliç Emlak Müdürlüğü yazısında; "...Hazineye ait 480 ada 273 parsel no.lu taşınmaz ve komşuluğundaki tescil harici alan ile ilgili olarak yapılması düşünülen plan tadilatında Hazine hak ve menfaatleri açısından bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir." Denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Topçular Mahallesi, 480 ada 273 parsel ve komşuluğundaki tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili, İlgi (a) yazı ile İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d), İlgi (e), İlgi (f), İlgi (g) müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini…” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Topçular Mahallesi 480 ada 273 parsel ve komşuluğundaki alana ilişkin 16.06.2017 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 14.12.2017 tarih ve 318 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız