Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 13.12.2017 tarih ve 317 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 317

Rapor Tarihi: 13.12.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27064 sayı, 01.12.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.12.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 23/08/2017 tarihli ve 26251 sayılı yazı.

b) 05/10/2017 tarihli ve 192102 sayılı yazı.

c) 07/09/2017 tarihli ve 171083 sayılı yazı.

d) 17/08/2017 tarihli ve 17982 sayılı yazı.

Eyüpsultan İlçesi Alibeyköy Mahallesi 43 Ada 64 Parselden geçen mevcut fiili yolun imar yolu olarak planlanmasına ilişkin çalışma başlatılmıştır.

Alibeyköy Mahallesi 43 Ada 64 Parsel, 29/08/2003 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planında, "Meslek ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı", 19/03/2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında da, "Meslek ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı" lejantında kalmaktadır.

43 Ada 64 Parselde mevcut olan yolun, imar planına işlenmesine yönelik plan tadilat çalışmasına esas, istikamet amaçlı kullanılmak üzere bahse konu alanda yer alan sağlık ve eğitim tesislerinin bu yola cepheli kısımlarının, koordinatlı krokisi hazırlanmış ve söz konusu mevcut fiili yol, 43 ada 64 parsel içinden geçmekte ve komşuluğundaki 43 ada 73 parsel sınırını oluşturmaktadır.

Eyüpsultan İlçesi Alibeyköy Mahallesi 43 Ada 64 Parselden geçen mevcut fiili yolun imar yolu olarak plana işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifi için kurum ve kuruluşlardan alınan görüşlerde;

İlgi (a) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 23.08.2017 tarih ve E.20170427842 sayılı yazısında; ".Söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin 10 maddelik görüş bildirilmiş ve netice olarak, belirtilen hususlara uyulması ve Küçüksu Deresine ait dere işletme bandının plan tadilatı teklifine işlenmesi şartıyla, ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde idaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır.. Denilmektedir.

İlgi (b) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 05.10.2017 tarih ve 942987-1115334-3322- 192102 sayılı yazısında; "Ulaşım Kararı bölümünde "Söz konusu teklif; yola terklerin yapılması, 07/06/2012 tarih ve UP2012-21/25 Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 5 metre çekilerek, imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması, fiili yolun meri plandaki 7 m'lik yaya servis yoluna (Ortaokul Sokak) yaya-servis yolu niteliğinde bağlanması koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." Denilmektedir.

İlgi (c) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih ve 1711- 171083 sayılı yazısında; "Sonuç olarak, planlama alanının "III-A" lejantlı ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt çalışması gerektiren alanda kalıyor olması nedeniyle, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21.6 ve 21.7 maddeleri gereği ve …. Genelge doğrultusunda "Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik etüt Çalışması" yapılıp, hazırlanacak rapor ve haritaların Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir." Denilmektedir.

İlgi (d) Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 17/08/2017 tarih ve E.17982 sayılı yazısında, "Planlanan imar yolu ile zemindeki filli durumun, uygulama açısından birbiriyle uyumlu olduğu anlaşılmış olup söz konusu plan tadilatının yapılması Müdürlüğümüzce uygun olarak değerlendirilmektedir." Denilmektedir.

Talep/Sonuç:

Eyüpsultan İlçesi Alibeyköy Mahallesi 43 Ada 64 Parselden geçen mevcut fiili yolun imar yolu olarak plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifine ait plan pafta, rapor ve ilgili kurum görüşleri yazımız ekinde olup, konunun incelenerek, uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Eyüpsultan Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy Mahallesi 43 ada 64 parselden geçen fiili yolun, imar yolu olarak planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifi, oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 13.12.2017 tarih ve 317 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız