Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Tarife Komisyonunun 05.12.2018 tarih ve 07 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 07

RAPOR TARİHİ: 05.12.2018

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.10.2018 tarih ve 24558 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanun'un ücrete Tabi İşler başlıklı 97 inci maddesi "Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (...) için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir" hükmü gereği vergi ve harç dışında kalan ücretlere ilişkin; Belediyemiz Müdürlüklerince hazırlanan tarifeler yeniden düzenlenmiş olup ilişikte sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde bu hususta karar alınması için yazımız ve eklerinin meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2019 yılı için belirlenen tarife tekliflerinin ekli listedeki değişiklikler yapılarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife Komisyonunun 05.12.2018 tarih ve 07 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız