Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 04.12.2018 tarih ve 345 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 345

Rapor Tarihi : 04.12.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31099 sayı, 30.11.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

03.12.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 14/09/2017 tarihli ve 127374 sayılı yazı.

b) 04/10/2018 tarihli ve 214286 sayılı yazı.

c) 13/11/2017 tarihli ve 25586 sayılı yazı.

d) 24/10/2017 tarihli ve 23550 sayılı yazı.

e) 01/11/2017 tarihli ve 216828 sayılı yazı.

f) 22/11/2017 tarihli ve 20170590033 sayılı yazı.

g) 21/11/2017 tarihli ve 1312518-3864-234345 sayılı yazı.

h) 06/12/2017 tarihli ve 172915 sayılı yazı.

i) 02/11/2017 tarihli ve 218790 sayılı yazı.

İlgi a) yazı doğrultusunda tarafımızca hazırlanan Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 446 ada 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiş ve ilgi b) yazı eki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon Görüşünde "...Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz 446 ada 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup, "Taşkın önlemli yapılaşma İSKİ görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır." ve "İdari Hizmet Alanında İtfaiye Alanı korunacaktır." plan notlarının ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür." şeklindeki 10.07.2018 tarih ve 1075 sayılı meclis kararı ile söz konusu 1/5000 ölçekli plan değişikliği 13.07.2018 tarihinde onaylanmıştır.

Eyüpsultan ilçesi 446 ada 17 parsel 13.07.2018 t.t.'li 1/5000 ölçekli Kemerburgaz 1. Etap Merkez Revizyon Nazım İmar Planı tadilatında İdari Hizmet Alanında kalmakta olup, 09.05.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli 1. Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'nda E=1.50 Hmax=3 kat yapılanmalı İtfaiye alanında kalmaktadır.

İlgi a) yazı doğrultusunda ve 1/5000 plana uygun olarak tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde 446 ada 17 parsel idari hizmet alanına alınmış olup, konu ile ilgili ilgi c) ve d) müdürlük görüşleri, ilgi e), f), g), h) ve ı) kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında "...bahsi geçen plan tadilatının Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi..." denilmektedir.

İlgi d) Fen İşleri Müdürlüğü yazısında "...İlgi sayılı yazıda Eyüp Kemerburgaz 446 ada 17 parsel sayılı yere ait hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile söz konusu yerin idari hizmet alanına alınmasıyla ilgili olarak Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluğuna giren bir konu bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi e) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "Sonuç olarak, planlama öncesinde ilgi b) genelge doğrultusunda yukarıda belirtilen hususların göz önüne alındığı imar planına esas yerleşime uygunluk amaçlı "Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması" yapılıp hazırlanacak raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birime onaylatması gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi f) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında 9 maddelik teknik görüş verilmiştir.

İlgi g) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde "Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Köyü, 446 ada, 17 parselin 04.10.2017 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli planda itfaiye ve İSKİ Alanında, 09.05.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli planda E:1.50, Hmax:3kat yapılanma şartlarında İtfaiye Alanında kalmakta iken söz konusu parselin yapılanma şartları aynen korunarak İtfaiye Alanından İdari Hizmet Alanı'na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı teklifleri;

  • Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
  • "İdari Hizmet Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacının İstanbul Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi parseli içerisinde karşılanacaktır." Plan notunun eklenmesi,
  • Teklif alanın etkilendiği uygulama projesi biten raylı sistem güzergahlarımızdan "Gayrettepe-3.Havalimanı Metro Hattı" için uygulama (ruhsat) aşamasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden görüş alınması,

hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

İlgi h) Haliç Emlak Müdürlüğü yazısında "Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesinde bulunan 446 ada, 17 parsel no.lu taşınmazın imar fonksiyonunun 1/1000 ve 1/5000 ölçekli plan tadilatında İdari hizmet alanı olarak değiştirilmesi hususunda İdaremizce bir sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi ı) Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü yazısında "İlgi'de kayıtlı yazınıza istinaden, Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 446 Ada 17 Parsele İlişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği tarafımızca incelenmiş olup, yazımız ekinde sunulan Uydu görüntüsünde görülen İtfaiye Alanı'nın Planda veya alt fonksiyonunda kesinlikle "İtfaiye Alanı" ibaresinin korunarak plan çalışması yapılmasında tarafımızca bir sakınca görülmemektedir." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: İlgi a) yazı doğrultusunda ve 1/5000 plana uygun olarak tarafımızca hazırlanan Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 446 ada 17 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili, İlgi c), d), e), f), g), h) ve ı) müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesi...” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Eyüpsultan İlçesi, Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi 446 ada 17 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 04.12.2018 tarih ve 345 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız