Belediye Meclisinin 06.12.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 05.12.2018 tarih ve 346 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 346

Rapor Tarihi: 05.12.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28560 sayı, 05.11.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.11.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ)

21.10.2015 tarih ve 75540811-611.99.02-531737 sayılı yazısı

b) 12.10.2018 tarih ve 1636 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.

c) 13/11/2017 tarihli ve 25592 sayılı yazı.

d) 13/11/2017 tarihli ve 25466 sayılı yazı.

e) 21/11/2017 tarihli ve 2156-233537 sayılı yazı.

f) 05/12/2017 tarihli ve 20170614877 sayılı yazı.

g) 30/01/2018 tarihli ve 20281 sayılı yazı.

h) 07/12/2017 tarihli ve 173914 sayılı yazı.

i) 18/12/2017 tarihli ve 254878 sayılı yazı.

İlgi a) yazı ve ilgi b) İBB meclis kararı doğrultusunda Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mimarsinan Mahallesi dere ve dere koruma bandına ilişkin tarafımızca 1/1000 ölçekli 09.05.2010 t.t.li Kemerburgaz 1. Etap Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/1000 ölçekli 09.04.2012 t.t.li Kemerburgaz Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı'nda plan tadilatları hazırlanmıştır. İlgi b) İBB meclis kararı ile uygun görülen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi Cendere Deresi yan kolları Paşa ve Davutpaşa Deresi plan değişiklikleri ile dere koruma bandının değişmesiyle birlikte ilgili planlarda fonksiyonlar arası dengesizlik oluştuğundan dolayı fonksiyonların dengelenmesine yönelik bir takım değişiklikler yapılmıştır. Konu ile ilgili İlgi c) ve d) müdürlük, ilgi e), f), g), h) ve ı) kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında "İlgi yazıda bahsi geçen plan tadilatının Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi hususu..." denilmektedir.

İlgi d) Fen İşleri Müdürlüğü yazısında "...söz konusu değişikliklerin yapılmasında Müdürlüğümüzce herhangi bir sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi e) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "Sonuç olarak, uygun alanlar, (Yeşil Renkli) ve önlemli alanlar (Sarı Renkli) için; yukarıda ve rapor örneğinde açıklanmış olan hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama aşamasında çevredeki mevcut yapıların projeden olumsuz etkilenme olasılığına karşı teknik inceleme ve araştırmaların yapılıp gerekli görülecek önlemlerin alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, kat sınırlamalarına uyulması, buna göre uygulamaya gidilmesi, planlama alanlarında bulunan dere yatağı açısından İSKİ, DSİ gibi kurumlardan uygunluk görüşlerinin alınması koşuluyla, söz konusu 1/5000 Ölç.N.İ.Planı ve 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatları jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak, Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Gereken (Mavi ve Gri Renkli) alanlarda, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21.6 ve 21.7 Maddeleri gereği ve ilgi b) genelge doğrultusunda "Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması" yapılıp, hazırlanacak rapor ve haritaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir. Yerleşime Uygun Olmayan (Gri ve Kırmızı Renkli) Alanlarda ise yapılaşma amaçlı planlamaya gidilmemelidir." denilmektedir.

İlgi f) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında 17 maddelik teknik görüş verilmiştir.

İlgi g) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında teklifin bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunduğu ve bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olduğundan bahsedilmektedir.

İlgi h) Haliç Emlak Müdürlüğü yazısında "...plan tadilatlarında İdaremizce bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir." denilmektedir.

İlgi ı) İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısında "...yeşil alan miktarının korunması şartıyla komisyonumuzca uygun görülmektedir." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mimarsinan Mahallesi dere ve dere koruma bandına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili, İlgi c), d), e), f), g), h), ı) müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Eyüpsultan İlçesi Kemerburgaz Mimarsinan Mahallesi dere ve dere koruma bandına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi “Plan tadilat sınırı içerisinde 18. madde uygulaması yapılmadan uygulama yapılamaz.” plan notu ilavesiyle Komisyonumuzca tadilen oybirliğiyle uygun görülmüştür.. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 05.12.2018 tarih ve 346 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız