Doğum yeri ve tarihi belli değildir. Bosnalı olduğu rivayet edilir. Defterdâr Çivizâde Abdullah Çelebi’nin evinde yetişmiş ve h. 960/1553 yılında Sokullu Mehmed Paşa’nın hizmetine kâtip olarak girmiştir.

İki defa Nişancı olmuştur. III. Murad’ın tahta çıkışına “Şimşîr-i İslâm: 982/1574” tarihini düşürmüştür. Sülüs, Nesih, Divânî, Rik’a, Siyâkat ve diğer yazıları Koca Nişancı Celâlzâde Mustafa Efendi’den öğrenmiştir.

Önemli eseri “Münşeâtü’s-selâtin”i Sultan III. Murad’a takdim etmiştir. Ağustos 1577’de sancak beyi olarak Semendere’ye gönderilmiş, 1580’e doğru da Köstendil’e gönderilmiştir. Muharrem 989/Şubat 1581’de merkeze çağrılmış ve kendisine Nişancılık vazifesi tevdî edilmiştir.

12 Rebîulevvel 990/3 Nisan 1582’de Rüstem Paşa’nın kızı Ayşe Sultan’la evlendi.

Debdebe ve ihtişama düşkünlüğü ile bilinen Feridun Bey, 21 Safer 991/16 Mart 1583 tarihinde vefat ederek Eyüpsultan Camii arkasında, Beybaba sokağındaki türbesine defnedilmiştir. Türbenin giriş kapısı üzerindeki kitâbe Celî Sülüs hat iledir ve metni şöyledir:

Geçdi cihândan dâr-ı bekâya
Ferîdûn Paşa rûh-i revânı
Nâmı Siyavuş mütevellîsi
Bevvâb-ı sultân yazdıran ânı
Dokuzyüz doksan birinde târih:
Cennette kılsın in’âm mekânı
Rûhîçun fâtiha

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız