Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 07.03.2018 tarih ve 326 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 326

Rapor Tarihi : 07.03.2018

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 3324 sayı, 06.02.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.03.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) 03.11.2017 tarih ve 33598 sayılı dilekçe.

b) 26.12.2017 tarih ve 2473 sayılı İstanbul I. Numaralı KVKBKM yazısı.

c) 08.11.2017 tarih ve 2082-222592 sayılı İBB Başkanlığı Deprem ve Zemin

İnceleme Müdürlüğü yazısı.

d) 28.11.2017 tarih ve 239591 sayılı İBB Başkanlığı Ulaşım Planlama

Müdürlüğü yazısı.

İlgi (a) dilekçe ile, müellifince hazırlanan İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 494 ada 30-31-32 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Eyüpsultan Belediye Meclisimize sunulmak üzere müdürlüğümüze iletilmiştir. Düğmeciler Mahallesi, 494 ada 30-31-32 parsellerde İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tespit ve kayıt edilen Kırkçeşme İsale Hattının mevcut plan çalışmalarına işlenmesi gerekmektedir. İlgi (a) dilekçe ekinde müellifince yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği bu kapsamda müdürlüğümüzce incelenmiştir. Düğmeciler Mahallesi, 494 ada 30-31-32 parsel sayılı yerler meri 20.12.2010 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp I. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında 400 kişi/ha konut alanında, 21.07.2014 onay tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp I. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında E=1.20 H:9.50 konut alanında kalmaktadır. Söz konusu plan çalışmasına esas; İlgi (b) İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yazısında; "... 30.03.2017 tarih ve 2382 sayılı Kurul Kararı gereği 494 ada 30-31-32 parsellerde ortaya çıkarılan su isale hattının koruma amaçlı imar planlarına işlenerek iletilmesi ve ortaya çıkarılan galeri hattının hali hazır harita üzerinde koordinatları ile birlikte işlenmesi..." denilmektedir. İlgi (c) İBB Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü...

yazısında planlama alanının UA (Uygun Alanlar) kapsamında kaldığı belirtilmektedir. İlgi (d) İBB Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; otopark ve bazı teknik konularla ilgili hususlara uymak koşulu ile uygun bulunmaktadır. İlgi (e) İSKİ Araştırma Geliştirme ve Planlama Dairesi Başkanlığı yazısında; "... ölçülen galeri hattının "Kırkçeşme Galerisi" olarak işlenmesi şartıyla, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir. Bahse konu plan değişikliği teklifi bu kapsamda değerlendirilmiş olup, Plan değişikliğine esas plan paftaları, plan açıklama raporu ve ilgi yazı örnekleri yazımız ekindedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüp İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 494 ada 30-31-32 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatının Uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini,,,” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan İlçesi, Düğmeciler Mahallesi, 494 ada 30-31-32 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile 30.03.2017 tarih ve 2382 sayılı Kurul Kararı gereği 494 ada 30-31-32 parsellerde ortaya çıkarılan su isale hattının uygulama imar planına işlenmesi oybirliği ile uygun görülmüştür.

Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 07.03.2018 tarih ve 326 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız