Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 19.03.2018 tarih ve 324 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 324

Rapor Tarihi : 19.03.2018

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 5159 sayı, 26.02.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.03.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : İlgilisinin 22/01/2018 tarih ve 3878 sayılı dilekçesi.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 17.10.2017 t.t'li Rami Yeni Mahallesi 301 ada 2 ve 21 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, "Eyüp İlçesinde Rami Yeni mahalle 301 ada, 21 parselde bulunan ve "Rami Yeni mah. Palabıyık sokak Kardeşler ap. No:22" adresli 21 bağımsız bölümlü binada bağımsız bölüm sahipleriyiz. Söz konusu 301 ada, 21 parsele ait meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Parselin bir kısmının "Yola Terki" ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisi tarafından 13.10.2017 Tarih ve 1612 sayılı kararla Plan Tadilatının onaylandığını öğrendik. Söz konusu planın Belediye Başkanlığımızda askıda olduğunu öğrendik. Yapılan Plan tadilatıyla, 301 ada, 21 Parselin bir kısmının yola terkiyle yüzölçümündeki azalmaya itiraz etmekteyiz. Ayrıca 301 ada 21 parselde yeni yapılan söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre Üst ölçekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Uygun olması gerekmekteyken; Söz konusu 301 ada 21 parseli kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında hiçbir tadilat yapılmadan, sadece 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tadilat yapılmasıyla 3194 sayılı yasaya ve yönetmeliklere aykırı işlem yapılmıştır. Söz konusu askıda olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üst ölçekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırıdır. Bu nedenlerle söz konusu 301 ada, 21 parseli kapsayan ve şu anda askıda olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptal edilmesi için gereğinin yapılmasını, aksi halde

yasal yollara başvuracağımızı saygılarımızla arz ve talep ederiz." denilmektedir. Söz konusu plan değişikliği 08.06.2017 tarih ve 2017/124 sayılı Eyüpsultan Belediye Meclisi kararı ile uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, 17.10.2017 tarihinde onaylanmıştır. İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 301 ada 21 parsel sayılı yer; 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda K7 rumuzlu (900 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 17.12.2004 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Rami Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen yol, kısmen bitişik nizam 4 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. Söz konusu plan değişikliği 1/5000 ölçekli planı etkilememektedir. TALEP/SONUÇ: 17.10.2017 tasdik tarihli Rami Yeni Mahallesi 301 ada 2 ve 21 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 17.10.2017 t.t'li Rami Yeni Mahallesi 301 ada 2 ve 21 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının, kamu yararı taşıması ve uygulamayı kolaylaştıracak olması nedeniyle, plana yapılan itiraz uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 19.03.2018 tarih ve 324 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız