Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 19.03.2018 tarih ve 325 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 325

Rapor Tarihi : 19.03.2018

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 5165 sayı, 26.02.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.03.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 25/01/2018 tarihli ve 17839 sayılı yazı.

İlgi İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü yazısı ekinde gönderilen dilekçeler ile yasal askı süresi içerisinde 17.10.2017 t.t'li Rami Yeni Mahallesi 301 ada 2 ve 21 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine 6 adet itiraz edilmiş olup, söz konusu dilekçelerin itiraz konuları aynıdır.

Söz konusu plan değişikliği 08.06.2017 tarih ve 2017/124 sayılı Eyüpsultan Belediye Meclisi kararı ile uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, 17.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.

İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 301 ada 21 parsel sayılı yer; 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda K7 rumuzlu (900 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır.

Söz konusu parsel; 17.12.2004 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Rami Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen yol, kısmen bitişik nizam 4 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır. Söz konusu plan değişikliği 1/5000 ölçekli planı etkilememektedir.

TALEP/SONUÇ: 17.10.2017 tasdik tarihli Rami Yeni Mahallesi 301 ada 2 ve 21 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ait itirazların incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 17.10.2017 t.t'li Rami Yeni Mahallesi 301 ada 2 ve 21 parsellere ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının, kamu yararı taşıması ve uygulamayı kolaylaştıracak olması nedeniyle, plana yapılan itirazlar uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 19.03.2018 tarih ve 325 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız