Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 20.03.2018 tarih ve 327 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 327

Rapor Tarihi : 20.03.2018

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 5780 sayı, 05.03.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.03.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : İlgilisinin 16/02/2018 tarihli ve 6857 sayılı dilekçesi.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 07.12.2017 t.t.li Düğmeciler Mahallesi 995 ada, 20-21 parseller ve 996 ada 9-10 parseller ile bu parsellerin arasında kalan yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede,

"Konu: Askıda bulunan Plana İtiraz Hakkında

Eyüpsultan İlçesi, Düğmeciler mh., 996 ada 10 parsel ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisi tarafından 17.11.2017 tarih 1740 sayılı kararla Plan Tadilatının değiştirilerek onaylandığını öğrendik. Fakat bu şekilde onaylanan planlar bizim ikinci defa Yola Terk yapmak zorunda kalacağımız için itiraz ediyoruz.

Çünkü bizim 68,98 m² olan arsamız gönüllü olarak yaptığımız Yola terk sonunda 58 m² düşmüştü ve plan tadilatını da bu şekilde beklemekteydik. Ayrıca 996 ada 9 parselde bu şekildeki plana göre yapılmış ruhsatlı bina bulunmaktadır. Hem bu ruhsatlı bina ile aynı teşekkülü korumak zaruretine binaen, hem de arsamızın 68 m² den 48 m² düşerek ciddi bir hak kaybı yaşamak istemediğimizden yaptığımız itirazın değerlendirilmesini ve gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla." denilmektedir.

Söz konusu plan değişikliği 15.07.2016 tarih ve 2016/81 sayılı Eyüpsultan Belediye Meclisi kararı ile uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, 17.12.2017 tarihinde onaylanmıştır.

İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 996 ada 10 parsel sayılı yer; 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda K2 rumuzlu (400 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 22.07.2011 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen yol, kısmen bitişik nizam 3 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

TALEP/SONUÇ: 17.12.2017 tasdik tarihli Düğmeciler Mahallesi 995 ada, 20-21 parseller ve 996 ada 9-10 parseller ile bu parsellerin arasında kalan yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 996 ada 10 parseldeki mevcut ruhsatlı binanın yerindeki güncel aplikasyonuna göre bilgi paftasında görüldüğü üzere itiraz tadilen oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 20.03.2018 tarih ve 327 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız