Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 04.04.2018 tarih ve 133 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 133

RAPOR TARİHİ : 04.04.2018

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 8623 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 19/03/2018 tarihli ve 10852 sayılı yazı

İlgi dilekçe ile Ali Avşar ,hissedarı bulunduğu 128275-5 İstanbul Ticaret sicil numaralı Eyüpsultan Organizasyon Gayrimenkul Yatırım İnsan Kaynakları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketindeki hisselerinin tamamını Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'na ivazsız olarak hibe etmek istediğini beyan etmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Şirket Kurulması" başlıklı 70. maddesinde "Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir" hükmü yer almaktadır.Yine mezkur kanunun "Meclisin Görev ve Yetkileri" başlıklı 18. Maddesi i bendinde "....6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklardan ayrılmaya , sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek " hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen ilgili hükümler doğrultusunda; Eyüpsultan Organizasyon Gayrimenkul Yatırım İnsan Kaynakları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Belediye adına hissesinin tamamını ivazsız hibe olarak almak için Belediye Başkanı Remzi AYDIN'a yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan Organizasyon Gayrimenkul Yatırım İnsan Kaynakları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Belediye adına hissesinin tamamını ivazsız ve şirketin borçsuz olarak alınması kaydıyla hibe olarak almak için Belediye Başkanı Remzi AYDIN'a yetki verilmesi komisyonumuzca ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 04.04.2018 tarih ve 132 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız