Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 20.03.2018 tarih ve 328 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 328

Rapor Tarihi : 20.03.2018

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 5781 sayı, 05.03.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.03.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : İlgilisinin 27/02/2018 tarihli ve 8404 sayılı dilekçesi.

İlgi dilekçe ile yasal askı süresi içerisinde 07.12.2017 t.t.li Düğmeciler Mahallesi 995 ada, 20-21 parseller ve 996 ada 9-10 parseller ile bu parsellerin arasında kalan yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine itiraz edilmiş olup; ilgi dilekçede, "Eyüpsultan İlçesi, Düğmeciler mah. 6. Manolya sk. 996 ada 9 parselde inşaatım bulunmaktadır. 2016 ocak ayında inşaat çalışması başlandığında plana itiraz eden olduğundan belediyeniz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile görüşmemiz sonucunda Plan ve Proje müdürlüğünün 24.12.2015 tarihli, 1700 sayılı yazısı eki teklif plan tadilatına göre işlemimizi tamamladık. Fakat İstanbul Büyükşehir belediyesi belediyemizin uyguladığı planı onaylamayarak tekrar yeni bir plan tadilatı oluşturmuştur. 1 buçuk metre yoldan geri çekilen işlemimiz sonucunda Büyükşehir belediyesinin yeni uyguladığı tadilat planında 1.57 metre daha çekmemiz gerektiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Fakat inşaatım tamamlanmış durumdadır. Bu konunun Belediyemiz tarafından encümene sokularak tekrar geçirilmesini mağduriyetimizin giderilmesini istemekteyim. Gereğinin tarafınızca yapılmasını arz ederim." denilmektedir.

Söz konusu plan değişikliği 15.07.2016 tarih ve 2016/81 sayılı Eyüpsultan Belediye Meclisi kararı ile uygun görülerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, 17.12.2017 tarihinde onaylanmıştır.

İlgi itiraz dilekçesinde söz edilen 996 ada 9 parsel sayılı yer; 29.08.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda K2 rumuzlu (400 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel; 22.07.2011 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen yol, kısmen bitişik nizam 3 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

TALEP/SONUÇ: 17.12.2017 tasdik tarihli Düğmeciler Mahallesi 995 ada, 20-21 parseller ve 996 ada 9-10 parseller ile bu parsellerin arasında kalan yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait itirazın incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 996 ada 9 parseldeki mevcut ruhsatlı binanın yerindeki güncel aplikasyonuna göre bilgi paftasında görüldüğü üzere itiraz tadilen oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 20.03.2018 tarih ve 328 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız