Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 04.04.2018 tarih ve 21 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 21

RAPOR TARİHİ : 04.04.2018

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.03.2018 tarih ve 7770 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun borçlanma başlıklı 68. maddesi "Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla kanun çerçevesinde usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir." denilmektedir.

Yine aynı kanunun e fıkrasına göre "Belediye ve Bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinde %50 sinden fazlasına sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 2013 sayılı VUK. göre belirlenecek yaniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 nu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı %10 nu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir" denilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen kanuna istinaden İstanbul İli, Eyüpsultan ilçesi sınırları dahilinde asfalt serilmesi ve yama yapılması işlemi yaklaşık olarak 20.414.000,00 TL dir. Bu bedelin ödenebilmesi ve yatırım harcamalarında kullanılabilmesi için İller Bankası, Kamu ve Özel Bankalardan borçlanma yolu ile teminat mektubu veya krediye ihtiyaç duyulmuştur.

İlgili kanuna istinaden yasal koşullara uygun olmak kaydıyla kapsamı, süresi ve zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı V.U.K. göre belirlencek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 nu geçen kısmı için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı gerektiğinden, İçişleri Bakanlığından onay alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisi' ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan ilçesi sınırları dahilinde asfalt serilmesi ve yama yapılması işlemi yaklaşık olarak 20.414.000,00.-TL'nin ödenebilmesi ve yatırım harcamalarında kullanılabilmesi için İller Bankasından kredi kredi kullanılması ile ilgili kanuna istinaden yasal koşullara uygun olmak kaydıyla kapsamı, süresi ve zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı V.U.K. göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 nu geçen kısmı için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı gerektiğinden, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığından onay alınması kaydıyla komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 04.04.2018 tarih ve 21 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 19 kabul ve 12 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız