Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 17.10.2018 tarih ve 340 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 340

Rapor Tarihi: 17.10.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24550 sayı, 01.10.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

01.10.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi:

a) 31/05/2018 tarihli ve 20048 sayılı yazı.

b) 05/07/2018 tarihli ve 20180348482 sayılı yazı.

c) İBB. Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 23.12.2016

tarih ve 224715 sayılı yazısı.

d) İBB. Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 02.01.2017 tarih ve 739-

15-425 sayılı yazısı.

e) İBB. Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü'nün 29.12.2016 tarih ve 227911

sayılı yazısı.

Mülkiyeti Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Araştırma-Eğitim ve Kültür Vakfı'na ait olan Eyüpsultan İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi 38 ada 4 parsel sayılı yerde, 13.04.2018 onay tarihli İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 38 ada 4 parsel sayılı yerin Özel Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine istinaden müellifince 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanarak Eyüpsultan Belediye Meclisine sevk edilmek üzere müdürlüğümüze gönderilmiştir. Bahse konu plan değişikliği İlgi (a) dilekçe ile dosya halinde müdürlüğümüze iletilmiş olup, tarafımızca incelenmiştir.

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 44 Pafta 38 ada 4 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ait İlgi (a) dilekçe eki dosyada İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d), İlgi (e) kurum görüşleri bulunmaktadır.

İlgi (b) İBB. Başkanlığı İSKİ yazısında; Parsel sınırları kapsamında toprak altından geçen atıksu tüneli hattının plan değişikliği paftalarına işlenerek ilgili plan notunun plan paftasına yazılması şartıyla plan değişikliğine olumlu görüş verilmiştir. İSKİ yazısında bahse konu bu şart plan müellifine iletilerek söz konusu atıksu tüneli hattı ve ilgili plan notu plan paftalarına işletilmiştir.

İlgi (c) İBB. Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; Gerekli zemin-temel ve statik önlemlerin alınması koşulu ile söz konusu plan değişikliğine olumlu görüş verilmiştir.

İlgi (d) İBB. Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; Söz konusu alanda otopark ihtiyacının ilgili yönetmelik doğrultusunda karşılanması ve ilgili kurul kararı doğrultusunda yapılanmanın yerine getirilmesi şartıyla olumlu görüş verilmiştir.

İlgi (e) İBB. Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında; herhangi bir işlem kaydına rastlanmadığı belirtilerek olumlu görüş bildirilmiştir. İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 44 Pafta 38 ada 4 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, bu kapsamda incelenmiş olup, meri yasa ve yönetmelikler ile üst ölçekli plan çalışmalarına aykırılık teşkil etmemektedir.

TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 44 Pafta 38 ada 4 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili, İlgi (b), İlgi (c), (d), (e) müdürlük ve kurum görüşleri, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik paftası, plan açıklama raporu, yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Eyüpsultan İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 44 Pafta, 38 ada 4 Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.10.2018 tarih ve 340 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız