Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Hukuk Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 144 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 144

RAPOR TARİHİ: 07.11.2018

İLGİ: Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.04.2018 tarih ve 10901 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 27/04/2018 tarihli ve 15743 sayılı yazı.

İlgi Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yazısında Alibeyköy Mahallesi, 173 adanın bitişiğinde, üzerinde Güzelyayla Camii'nin bulunduğu 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda park alanında kalan kamuya terkinli alanda yazı ekindeki plan örneğinde işaretli kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile irtifak hakkı tesisi talep edilmektedir.

İmar Mevzuatı açısından yapılan incelemede Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9. maddesinde (Değişik fıkra:RG-2/9/1999-23804) (Değişik ibare:RG-1/6/2013- 28664) "İlgili idareler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır" denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu itibarla Alibeyköy Mahallesi, 173 adanın bitişiğinde üzerinde Güzelyayla Camii'nin bulunduğu meri planda park alanında kalan kamuya terkinli alanda yazı ekindeki plan örneğinde işaretli kısımda 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile irtifak hakkı tesisi kurulması hususunda 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi, mer'i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Alibeyköy Mahallesi, 173 adanın bitişiğinde üzerinde Güzelyayla Camii'nin bulunduğu meri planda park alanında kalan kamuya terkinli alanda müdürlük yazısı ekindeki plan örneğinde işaretli kısmın 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile irtifak hakkı tesisi kurulması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 144 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız