Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 343 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 343

Rapor Tarihi: 07.11.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25050 sayı, 03.10.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.11.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“Şehircilik temayülleri ve yasalara göre uygulama imar planlarının yapımı, mevcut yasa ve yönetmeliklere göre düzenlenir. Bilindiği üzere, İstanbul İl Sınırları içerisinde geçerli olmak ve uygulanmak üzere 20.05.2018 tarih ve 30426 sayılı resmi gazetede İstanbul İmar Yönetmeliği ilan edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. İlçemiz sınırları genelinde yürürlükte olan farklı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında bodrum katların iskân edilmesine yönelik çeşitli hükümler bulunmaktadır. Bu durum hem kavram kargaşasına neden olmakta, hem de aynı ilçe sınırları içerisinde farklı uygulamalara sebep olarak eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. 20.05.2018 tarih ve 30426 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul İmar Yönetmeliği bodrum katların iskânına yönelik konuları her koşulda açıklığa kavuşturmuştur. Buna istinaden, ilçemiz sınırları içerisinde yürürlükte olan;

- 19.03.2005 onay tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı plan notlarında bodrum katların iskânına yönelik hükümler iptal edilerek, yerine "meri yönetmelik hükümleri geçerlidir" ibaresinin yazılması, - 17.12.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Rami Uygulama İmar Planı plan notlarında bodrum katların iskânına yönelik hükümler iptal edilerek, yerine "meri yönetmelik hükümleri geçerlidir" ibaresinin yazılması,

- 02.07.1998 onay tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı plan notlarında bodrum katların iskânına yönelik hükümler iptal edilerek, yerine "meri yönetmelik hükümleri geçerlidir" ibaresinin yazılması,

- 28.12.2001 t.t.li 1/1000 ölçekli Çobançeşme Gecekondu Önleme Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarında bodrum katların iskânına yönelik hükümler iptal edilerek, yerine "meri yönetmelik hükümleri geçerlidir" ibaresinin yazılması müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. TALEP/SONUÇ: İlçemiz sınırları içerisinde bahsi geçen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına ilişkin değişikliklerin uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde, bahse konu plan çalışmalarındaki bodrum katların iskânına yönelik hükümlerin, 20.05.2018 tarih ve 30426 sayılı resmi gazetede yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliğine göre düzenlenmesi uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 07.11.2018 tarih ve 343 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız