Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 17.10.2018 tarih ve 342 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 342

Rapor Tarihi: 17.10.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24553 sayı, 01.10.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

01.10.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) 07.08.2018 tarih ve 26894 sayılı yazı.

b) 18.06.2018 tarih ve 143298 sayılı yazı.

c) 29.06.2018 tarih ve 151733 sayılı yazı.

d) 27.06.2018 tarih ve 2774 sayılı yazı.

e) 29.06.2018 tarih ve 151054 sayılı yazı.

f) 07.09.2018 tarih ve E.20180448786 sayılı yazı.

İlgi a) yazı ile Eyüpsultan İlçesi İslambey Mahallesi 349 Ada 20-21 parsellere ilişkin olarak müellifince hazırlanan 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilerek Belediye Meclisi'nde karar alınması talep edilmektedir.

Bahse konu alan 20.12.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında Ticarat Alanı lejantında, 20.06.1997 t.t.'li 1/500 ölçekli Eyüp Cami ve Merkez Civarı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında H:9.50 yapılanmalı Eğitim Tesisi Alanında kalmaktadır, ayrıca 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı kararla sivil mimarlık örneği olarak tescillenmiştir.

Müellif tarafından bahse konu 349 ada 20-21 parsel için 1/500 ölçekli koruma amaçlı plan değişikliği teklifi hazırlanmış olup, konu ile ilgili b), c), d), e) ve kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi b) İ.B.B. Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "... Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/500 ölçekli K.A.İ.P. tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi c) İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında " Vezneciler-Sultangazi Metro Hattı'na ilişkin Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'nün görüşü alınması şartıyla teklif yapılanma şartlarının ve yol istikametlerinin plan bütünlüğü dikkate alınarak bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi d) İ.B.B. Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü yazısında " Müdürlüğümüz raylı sistem hatlarının yapım işini yürütmekte olup, söz konusu alanda tarafımızca yapımı tamamlanan veya yapımı devam eden bir raylı sistem hattı bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazlar, Vezneciler-Sultangazi Metro Hattı etki alanında kalmakta olup, konunun tarafınızca değerlendirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi e) İ.B.B. Başkanlığı Altyapı Projeler Müdürlüğü yazısında "... parseller üzerinde yapılacak olan yapıya ait avan projeler hakkında Müdürlüğümüz görüşünün alınması gerekmektedir. Müdürlüğümüz görüşü alınmadan hiçbir şekilde yapı ruhsatı verilmemeli ve uygulamaya geçilmemelidir." denilmektedir.

İlgi f) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında " 5 maddelik görüş belirtilmiş olup, "Netice olarak, söz konusu 1/500 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifinin yukarıda belirtilen şartlara uyulması kaydıyla, ilgili Belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi İslambey Mahallesi 349 Ada 20-21 parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifi ile ilgili, İlgi b), c), d), e), f) müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftası ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Eyüpsultan İlçesi İslambey Mahallesi 349 Ada 20-21 parsellere ilişkin olarak müellifince hazırlanan 1/500 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifi oybirliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.10.2018 tarih ve 342 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız