Belediye Meclisinin 08.11.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 17.10.2018 tarih ve 341 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 341

Rapor Tarihi: 17.10.2018

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24556 sayı, 01.10.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

01.10.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi :

a) 26/12/2017 tarihli ve 261238 sayılı yazı.

b) 13/12/2017 tarihli ve 2627793 sayılı yazı.

c) 11/12/2017 tarihli ve 21201426 sayılı yazı.

d) 29/11/2017 tarihli ve 240371 sayılı yazı.

e) 27/12/2017 tarihli ve 20170660759 sayılı yazı

f) 14/11/2017 tarihli ve 25686 sayılı yazı.

g) 17/11/2017 tarihli ve 25970 sayılı yazı.

h) 02.01.2018 tarih ve 102 sayılı yazı.

İlçemiz sınırları içerisinde Göktürk Mahallesi kapsamında yürürlükte olan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları şunlardır; -19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı. -23.11.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı. Bu iki plan çalışması, plan onama sınırları bakımından birbirine komşu kadastral alanların birleşim noktalarını oluşturur. Bu bağlamda her iki planın birleşme kısımlarında, özellikle ulaşım akslarının birbirini tamamlaması, uyumsuzlukların giderilmesi, 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı sınırları kapsamında olup, 23.11.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı sınırlarına komşu olan, yapılanma koşulları sehven yazılmamış olan parsellerde yapılanmanın belirlenmesine yönelik, iki plan çalışmasının uyumlu hale getirilmesi amacıyla müdürlüğümüzce çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda;

- 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 1616 parsel sayılı yerde yer alan kreş alanı, konut alanına alınarak, 971 parsel sayılı yere taşınmış ve aynı alanda yol istikameti düzenlemesi yapılmıştır.

- 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 527 parsel sayılı yerde yol istikameti düzenlemesi yapılmıştır.

- 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 1575 parselde kat yüksekliği Hmax=5 Kat olarak belirlenmiştir.

- 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 1864 parsel ve 128 ada 1 parselde yol istikameti düzenlemesi yapılmıştır.

- 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 1702 parselde kat yüksekliği Hmax= 4 kat olarak belirlenmiştir. 142 ada 11 parsel ve 143 ada 1 parsellerde yol istikameti düzenlemesi yapılmıştır.

- 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 144 ada 3-4-5 parseller ticaret alanına alınarak bitişik nizam 4 kat yapılanma koşulları belirlenmiştir.

- 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 111 ve 112 adalar boyunca yol istikameti düzenlemesi yapılmıştır.

- 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 444 parselde ve 615 parselde yol istikameti düzenlemesi yapılmıştır.

Ayrıca, 19.06.2003 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı İle 23.11.2016 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planının Uyumlu Hale Getirilmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı'na 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı kapsamında kalan, 23.11.2016 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı plan onama sınırına komşu olan yapılaşma şartları sehven yazılmamış olan parseller ile ilgili olarak şu plan notu eklenmiştir; "19.06.2003 ONAY TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ GÖKTÜRK UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDA KALAN, 28.01.2015 ONAYLI GÖKTÜRK YERLEŞMESİNİN BİR KISMINA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI KAPSAMINDAKİ KONUT FONKSİYONUNA SAHİP PARSELLERE KOMŞU OLAN, YAPILAŞMA KOŞULLARI BELİRSİZ PARSELLERDE YAPILANMA ŞARTLARI E=1.10 HMAX=5 KAT OLUP, BU PARSELLERDE 28.01.2015 ONAYLI GÖKTÜRK YERLEŞMESİNİN BİR KISMINA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE GÖRE UYGULAMA YAPILIR, BU PARSELLER İLGİLİLERİNİN TALEP ETMESİ HALİNDE TEVHİD EDİLEBİLİR VE BU HUSUSTA EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI YETKİLİDİR."

Bahse konu bu plan çalışmamıza ait kurum görüşleri alınmış olup,

İlgi (a) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; Ulaşım sisteminin bölgesel olarak ele alınması gerektiği belirtilmiştir.

İlgi (b) İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yazısında; Yapılan çalışmanın onaylandıktan sonra bir nüshasının gönderilmesine dikkat çekilerek olumlu görüş belirtilmiştir.

İlgi (c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında; söz konusu çalışmanın yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

İlgi (d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; Söz konusu çalışmanın yapılmasında jeolojik açıdan herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

İlgi (e) İSKİ yazısında Söz konusu çalışmanın yapılmasında jeolojik açıdan herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir.

İlgi (f) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında; "İlgi yazıda bahsi geçen plan tadilatının Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim." Denilmektedir.

İlgi g) Fen İşleri Müdürlüğü yazısında "... 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmalarında itiraz edecek bir hususa rastlanılmamıştır." denilmektedir.

İlgi (h) Haliç Emlak Müdürlüğü yazısında; Yapılacak olan imar planı değişikliği çalışmasının itirazı gerektirecek bir durum oluşturmadığı belirtilmiştir.

TALEP/SONUÇ: 19.06.2003 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı İle 23.11.2016 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planının Uyumlu Hale Getirilmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili kurum görüşleri, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik paftası, yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

19.06.2003 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı İle 23.11.2016 Onay Tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planının Uyumlu Hale Getirilmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı oyçokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 17.10.2018 tarih ve 341 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız