Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan İmar Komisyonunun 03.04.2018 tarih ve 329 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 329

Rapor Tarihi : 03.04.2018

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 8239 sayı, 28.03.2018 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

02.04.2018 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi: a) Eyüp Belediye Bşk. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2015 tarih,

13147 sayılı yazısı

b) İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü’nün 15.06.2015 tarih, 3484 sayılı kararı

c) İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü’nün 03.12.2014 tarih, 2911 sayılı kararı

d) İ.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih, 62956595.310.06/1253-123019 sayılı yazısı

e) İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 13.07.2016

tarih, 24272852-310.01.04-387130 sayılı yazısı

f) İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 28.07.2016

tarih, 21362969-310.01/822008-2840-137472 sayılı yazısı

g) İBB Park Bahçe ve Yeşil Alan Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım

Müdürlüğü'nün 26.07.2016 tarih, 40352154-310.01.04/985-135231

sayılı yazısı

h) İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüğü’nün 06.03.2018 tarih, 39682869-165-E.199210 sayılı kararı

İlgi a) yazı ile ilgi b) ve c) kurul kararları doğrultusunda tarafımızca Odayeri Mahallesi 116 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlamıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatında 116 parsel sayılı yer, park ve yol alanından çıkarılarak, tescil taraması yapılmıştır. Odayeri Mahallesi 116 parsel 04.08.2004 t.t.li 1/5000 ölçekli Odayeri Köyü Nazım İmar Planı'nda ve 26.09.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Odayeri Köyü Uygulama İmar Planı'nda kısmen yolda, kısmen park alanında kalmaktadır. Tarafımızca hazırlanan 116 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı ile ilgili İlgi d), e), f), g) ve h) kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "Sonuç olarak, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi e) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında "Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında ekte planları gönderilen İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Eyüp ilçesi, Odayeri Mahallesi, 116 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ile ilgili idaremizce bir sakınca yoktur." denilmektedir.

İlgi f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde "Eyüp ilçesi, Odayeri Mahallesi, 1 pafta, 116 parselin meri planlarda kısmen Park Alanı ve kısmen Yol Alanında kalmakta iken İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararları doğrultusunda söz konusu parselin Park Alanı ve Yol Alanından çıkarılarak tescil taraması yapılması ve buna bağlı olarak 12.00 m genişliğindeki yolun güneydoğu yönünde kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilat teklifi; bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

İlgi g) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı eki komisyon raporunda "Söz konusu plan tadilatı teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi h) İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısı eki kurul kararında "İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Odayeri mahallesi, 1 pafta 116 parselde kalan ve Kurulumuzun 03/12/2014 tarih ve 2911 sayılı ve 15/06/2015 tarih ve 3484 sayılı kararları ile tescil edilen çeşmenin tescil taramasına alınmasına ilişkin plan tadilatının sakıncası olmadığına..." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Odayeri Mahallesi 116 parselin yol ve park alanından çıkarılarak, tescilli çeşme taramasının yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı ile ilgili, İlgi d), e), f), g) ve h) kurum görüşleri, plan değişiklik paftası ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Odayeri Mahallesi 116 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 03.04.2018 tarih ve 329 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız