Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 5. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde yer alan Plan Bütçe Komisyonunun 09.05.2018 tarih ve 36 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 36

RAPOR TARİHİ : 09.05.2018

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.04.2018 tarih ve

10654 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizin 2017 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabı; 5393 Belediye Kanunun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.

İş bu cetvellerin incelenerek karara bağlanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısına ekli evraklar incelendiğinde;

1.GELİR HESABI

1-GELİR KESİN HESABI

BÜTÇE

EK BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORAN

Vergi Gelirleri

94.005.800,00.-TL

0,00.-TL

79.824.689,44.-TL

%84,91

Teşeb.ve Mülk. Gelirleri

73.970.000,00.-TL

0,00.-TL

57.691.371,65.-TL

%77,99

Alınan Bağış.ve Yardımlar

10.250.000,00.-TL

0,00.-TL

129.808,39.-TL

%1.27

Diğer Gelirler

107.174.200,00.-TL

0,00.-TL

93.287.602,13.-TL

%87,04

Sermaye Gelirleri

5.000.000,00.-TL

52.347.452,50.-TL

16.729.956,80.-TL

%29,17

TOPLAM

290.400.000,00.-TL

52.347.452,50.-TL

247.663.428,41.-TL

%72,26

Red ve İadeler

-500.000,00.-TL

0,00.-TL

%0,00

289.900.000,00.-TL

52.347.452,50.-TL

52.347.452,50.-TL

%72,36


AÇIK VE FAZLANIN EKONOMİK SINILANDRILMASI

BORÇ ÖDEME

3.200.000,00.-TL

6.723.797,80.-TL

%210,12

2.GİDER HESABI

Eyüpsultan Belediyesi 2017 Yılı Kesin hesabına göre gerçekleşen giderlerinin harcamalarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

GEÇEN YILDAN DEVROLAN

BÜTÇE

EK BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORAN

Personel Giderleri

31.252.683,84.-TL

0,00.-TL

28.990.954,64.-TL

%92,76

Sosyal Güv.Dev. Primleri

8.270.027,05.-TL

0,00.-TL

4.352.088,52.-TL

%52,62

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

54.870.,00.-TL

180.056.073,85.-TL

28.260.000,00.-TL

199.119.473,67.-TL

%95,56

Faiz Giderleri

1.000.000,00.-TL

2.440.000,00.-TL

6.723.797,80.-TL

%195,46

Cari Transferler

13.233.953,13.-TL

800.000,00.-TL

13.693.511,14.-TL

%97,57

Sermaye Giderleri

2.021.500,00.-TL

29.623.002,68.-TL

20.847.452,50.-TL

40.122.529,63.-TL

%76,44

Yedek Ödenek

23.264.259,45.-TL

TOPLAM

2.076.370,00.-TL

286.700.000,00.-TL

52.347.452,50.-TL

293.002.355,40.-TL

%85,89

3.Eyüpsultan Belediyesi'nin 31.12.2017 tarihi itibariyle bankalarda bulunan bakiyelerinin toplamı 3.175.154,64 TL olduğu,

4.Eyüpsultan Belediyesi'nin 31.12.2017 tarihi itibariyle kendi tasarrufundan olmayıp diğer kişi, kurum ve kuruluşlara iadesi ve ödenmesi gereken emanet hesabı tutarının 143.538.409,08 TL olduğu,

5.Gelir Hesabının 247.663.428,41 TL ile Bütçeye göre gerçekleşme oranının %72,26 Ve Gider hesaplarının ise 293.002.355,40 TL ile bütçeye gerçekleşme oranının %85,89 olduğu ve hesaplarda tahakkuk esasına göre hareket edildiğinden, Gelir ve Gider hesapları arasında oluşan farkın emanet hesaplarına alındığı,

6.Ödenek dışı harcama yok/var (yok)

7.2017 Yılında devreden tahakkuk artığının 91.973.240,01 TL ibaret bulunduğu tespit edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2017 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 09.05.2018 tarih ve 36 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız