Mihrişah Valide Sultan Sebili

Bostan İskelesi Sokağı üzerinde ve Mihrişah Valide Sultan İmareti ve Hüsrev Paşa Kütüphanesi arasında ve Boyacı Sokağı karşısındadır.

Geniş saçaklı sebilin beş şebekeli penceresi vardır. Pencereler arasına üçer aded ince, zarif sütunlar yerleştirilmiştir. Tamamen mermerden yapılmış olup her pencerenin üzerine dörder mısra yazılmıştır. Türk Barok üslubunun en güzel örneklerinden birisidir. Mimar Kethüdası Ãrif Efendinin Mimar Başılığı zamanında yapılmıştır. Yarım daire şeklindeki sebilin kitabesi şudur:

Mehd-i cenâb-ı Saltanat iklil tâc-ı mekremet

Ma'mûre-saz-ı memleket subh-ı sipihr izz ü câh

Gûş eyle kadr-ı gevherin o saf zât-ı bihterin

Mürşididir ol hâverin Sultan Seltm-i Cem şâh

Bahş itdi mâl muhibb-yâb dünyâyı itdi feyzyâb

Kurb-i Ebf Eyyüb'e âb icrasına kıldı nigâh

Bir nev sebil itdi bina hem boş edâ hem canfeza

Nezdik eshâb-ısafa Rıdvân-ı Halide şâhrâh

Güya ki bir kaşanedir revzelerî şahanedir

Cennet midir ayanedir olmuş mahall-i işîibah

Oldu bu yerde rev-nümâ mazmun tecri tahtehâ

Kıldıkerametle ol ddver-i devlet penâh

İfâm İçin âfakıheb yapdı imaret müntehâb

Ensardan eyler taleb nasr-ı Livayı

Pâdişâh Yekpare ihsandır İşi cûd-ı firâvândır işi

İrvâyı atşandır işi her tavrı tevfik-i âla

Esrâr-ısahbin mazharıehvâ'-ı hayrın masdarı

Seyr et bu âb-ı kevseri nûr içre istersen şinâh

Gâlib kalemden akdi bil târihi hem-çün selsebil

Eshâba Zemzem hem sebil ayn-ı safâyı

Mihrişâh Rakam yazılı değildir.

1209(1794) tarihinde imaret ile beraber yaptırılmıştır. Kubbeli olan sebilin iki yanında birer çeşme vardır. Çeşmelerin ayna taşının iki yanına pembe sütunlar yerleştirilmiştir. Alnında ise bir ayet-i kerime bulunmaktadır. Çeşme ilesebil arasına birer mihrabcık oturtulmuştur. Bu şekil, sebile ayrı bir güzellik ve heybet vermektedir.

Eserin mimarı iki defa mimarıbaşı olmuş ve 1223 (1808) tarihinde vefat etmiştir. Kabri, İst. da Lâlelide, Ağa Yokuşundaki Kemal Paşa Camii haziresindedir.

Kitabe yazın Galip Efendi, Galata Mevlevihanesi şeyhi idi. 1205 (1791) de şeyh oldu. 1213 recebinin 26. günü (Ocak-1799) vefat etti. Kabri, tekkenin türbesindedir. Fazıl, şair, edip ve vefat etti. Kabri, tekkenin türbesindedir. Fazıl, şair, edip ve zarif bir zat idi. Divanı ve Hüsn-ü Aşk'ı pek meşhurdur.

Mihrişâh Valide Sultan Türbesi bahsine bakınız.

Kaynak: (Gezi notu) (Si. Osm. 3/615 Galib Efendi 3/268) Arif Efendi) (İ. Kumbaracılar, İst. Sebilleri S: 47)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız