Şah Sultan Sebili

Defterdar Caddesi üzerinde, Şah Sultan Türbesi'ni sağ tarafında ve Şah Sultan Mektebi'nin altındadır. Tamamen mermerden olup üç şebekeli penceresi vardır. Pencereler araşma üçer adet İnce mermer sütunlar yerleştirilmiştir. Pencereler üzerinde ve geniş saçağının altında şu kitabe vardır:

1. Pencere üzerinde:

Menba'ı lütfü mürüvvet çeşmesâr-t merhamet

Bahr-ı lütfü mekremet çüş- âver mevc-i nevâl

Şeh Selim Hân mekânm perverin hemşiresi

Şâh Sultan sutûde menkibet ferrûh hisâl

Mâder-i şefkat-nisâri Mihrişâh

Kadın diriğ İtdi çün mağrib zeyn hake âhir irtihal

Virdi Hakk tevfik o Sultan-ı Mürüvvet meşrebe

Yapdt a'la böyle bir dil-cû sebil-i bi-misâl

2. Pencere üzerinde:

Kıldı rüh-ı mâderin şâdân bu câri-i hayr ile

Bezi idüb ayn'ül-hayât himmetin âhir âbe mâü

işte bu ra'nâ sebil oldu dil-ârâ tarh ile

Sinei birr akan açmış dilber sâhib-i cemâl

Seyr içün nür~İ günehsâr girdiler birbirine

Nâs ânı zerrin şebike eyler amma kim hayâl

Dide-i rûz-ı teşnegândır sû-besû gözler müdâm

Tası ebnâyı sebile arzı ider âb-ı zülâl

3. Pencere üzerinde:

Görse Mecnûn tası zencirini zülf-i Leylâ'ya

Olmaz idi ağzı suyun akıdub eşûfte hâl

Yâ-İlâhi eyliye Sultan-ı zişân da'ima

Sad hezâran böyle hayret-hasâne iştigal

Geh leb-kevserle geh gülzâr-ı adn içre ide

Mâderi her sü haram nâz ile arz-ı cemal

Lüle-i hâmeden ihya oldu tarihi revan

Şâh Sultan nev sebil itdi bina mâ iç zülûl 1215 (1800)

Şah Sultan ve kitabe yazarı ihya Efendi için Şah Sultan Türbesi bahsine bakınız.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız