Evkaf Nezareti memurlarından Hâfız M. Selim Efendinin oğludur. Evkafı Hümayun Nezareti alemlerine devamla tedricen yükselerek 1278’de (1861/62) cihat müdürü olmuştur.

25 Receb 1288’de (11 Ekim 1871) Maliye Nezareti mensuplarından sayılmak kaydıyla ulâ evveli ile evkaf dairei maliyesi müsteşarlığına tayin edilmiştir.

Mahmud Nedim Paşa’nın ilk sadareti olan 22 Cemaziyelahir 1288 (8 Eylül 1871) tarihinde, Evkafı Hümayun nazırı olan Kemal Paşa’nın Maarif Nezareti’ne nakledilmesi üzerine, nezaret görevi Abdülhalim Efendi’ye ilâve memuriyet olarak verilmişse de 23 Receb 1288’de (7 Ekim 1871) Evkafı Hümayun Nezareti Şeyhülislâm Ahmed Muhtar Molla Bey’in uhdesine ilâve edilerek Halim Efendi müsteşarlıkta kalmıştır. 1288 Zilhiccesinde (Şubat 1872) kendisine rütbei ulâ sınıfı tevcih edilmiştir.

26 Şaban 1289’da (29 Ekim 1872) Mütercim Rüşdü Paşa’nın ikinci sadrazamlığı döneminde de nazırlığa Şirvanîzade Rüşdü Paşa’nın tayin edilmesiyle, yine müsteşarlık Abdülhalim Efendi’nin uhdesine kalmıştır. 5 Zilhicce 1289’da (3 Şubat 1873) bu görevden ayrılmıştır.

Uzun müddet açıkta kaldıktan sonra 6 Safer 1295’de (9 Şubat 1878) ikinci defa müsteşarlığa 15 Rebiyülahir 1295’de (18 Nisan 1878) Sadık Paşa’nın sadaretinde Evkafı Hümayun nezaretine atanarak, 19 Şaban 1295’de (18 Ağustos 1878) rütbei bâlâ, 29 Şabanda değiştirilerek ikinci rütbe mecidî nişanı ihsan edilmiştir. 3 Zilkade 1296’da (30 Ekim 1878) nazırlık görevinden ayrılmıştır.

Yine uzun müddet açıkta kalan Abdülhalim Efendi 1 Şaban 1302 (16 Mayıs 1885) tarihinde vefat etti. Kabri, Tokmaktepe mezarlığında ve kiremit çeşme sokağında set üzerinde idi. 1997 yılında yeni yollarının yapımı ve bilhassa ilkokul yanındaki alt geçidin yapılması zamanında bu aile sofası da kaldırıldı. Günlerce soruşturma ve araştırma yaptığım hâlde yetkililerden bir cevap alamadım.

Bugün bu şahidelerin nereye kaldırıldığı belli değildir. Abdülhalim Efendi’nin Mevlevî sikke kabartmalı şahidesinde

Vükelâyı saltanatı seniyyeden Evkafı Hümayun Nazırı Mehmed
Abdülhalim Efendi

ibaresi yazılıdır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız