Maliye kaleminde yetişip hacegânı zimmet halifesi olmuştur. 11 Rebiyülahir 1222’de (18 Haziran 1807) birden defterdarı şıkkı evvel olup 1224’de (1809) matbah emini olup 24 Zilkade 1224’de (31 Aralık 1809) ordu Şumnu’da bulunduğu için oraya giderek Sadrazam Yusuf Ziya Paşa’ya Sadaret kethüdası oldu. Safer 1225’de (Mart 1810) azledilerek sürüldü. Serbest kaldıktan sonra 1228’de (1813) tophane nazırı ve o sene Esma Sultan kethüdası olup 26 Şaban 1230’da (3 Ağustos 1815) vefat etti. Esma Sultan, Sultan III. Selim’i sevmez fakat IV. Mustafa’yı sever ve onu tutardı. Kabakçı İsyanı’nda mühim rol oynamıştır.

Kabri, Eyüp’te Bostan İskelesi Sokağı üzerinde ve Mihrişah Valide Sultan Türbesi karşısındaki mezarlıktadır. Kafesi sikkeli lahdinde şu kitabe bulunmaktadır:

Eazımı ricali Devleti Aliyye’den Devletlu Esma Sultan aliyyetü’şşan Efendimiz Hazretlerinin kethüdaları
Kethüdayı Sadrı âlii esbak merhum Ve mağfurünleh cennetmekan firdevsaşiyan Çavuşzâde Mehmed Emin Efendi Ruhiçün elFatiha, sene 1230. Ş. 26

Şahidenin yan yüzüne de aynı kitabe yazılmıştır. Lahdin önünde 18 Şaban 1256’da (15 Ekim 1840) vefat eden zevcesi Hatice Hanım’ın 7 Receb 1275’de (11 Şubat 1859) vefat eden kızı ve Rumeli kazaskeri müteveffa Mehmed Tevfik Beyefendi’nin eşi Şerife Hamide Hanım’ın kabirleri vardır.

Mehmed Emin Efendi “müdebbir ve muktedir ve umurı hesabiyede mahir” idi. Mehmed Emin Efendi 17 Rebiyülevvel 1222 (25 Mayıs 1807) tarihinde ortaya çıkan Kabakçı Mustafa hadisesinde Sultan IV. Mustafa tarafında yer almış ve orduda tek başına her işi elinde tutan Nizamı Cedid düşmanı ve Sultan Mustafa taraftarı Yeniçeri Ağası Pehlivan Ağa/Paşa tesiriyle azlolunan Feyzi Beyzade Mehmed Bey’in yerine birdenbire şıkkı evvel defterdarı olmuştur.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız