Ahmed Bican Paşa Enderun’da yetişmiş sonra askeriyeye geçerek 1247’de (1831/32) kolağası olmuş sonra tedricen binbaşı ve kaymakamlık mertebelerine erişmiş ve 1255’de (1839/40) mirliva olduğu hâlde Şurayı Askerî azalığına nail olmuştur.

1259 (1843/44) rütbe indiriminde tophaneye nakil ile istihkam divanı ve sonra Arabistan ordusu meclisine aza olmuştur.

1264 Rebiyülahirinde (Mart 1848) Çıldır kaymakamı ve sonra beylerbeyi olmuştur. Azlinden sonra da Tırnova mutasarrıfı olduktan sonra 1276 Recebinde (Şubat 1860) Edirne mutasarrıfı olup 1277’de (1860/61) ayrılmıştır. 1278’de (1861/62) Karesi mutasarrıfı olup 1280’de (1863/64) azledilmiştir. 1288’de (1871/72) zürra eminliği görevine getirilen Bican Ahmed Paşa 13 Safer 1290’da (12 Nisan 1873) vefat etmiştir.

Kabri, İdris Köşkü yolunda, Kaşgari Tekkesi avlusunda ve Kaşgari Tekkesi Camii ile Kaşgarî Şeyh İsa Efendi Türbesi ortasındadır. Demir parmaklık içindeki lahdinde;

Surrei Humayun emini esbakı / EsSeyyid elhac Ahmed / Bican
Paşa’nın ruhu için fatiha / 13 S. 129

diye yazılı bir kitabesi vardır.

Yanında kızı Asiye Merzuka Hanım’ın ve Bican Paşa’nın oğlu Hacı Bahaüddin Bey’in kabirleri vardır. Asiye Merzuka Hanım’ın kocası Üryanizade Esad Efendi idi.

Ahmed Bican Paşa, Kaşgarî Tekkesi avlusuna vefat tarihi ile denk düşen bir büyük sarnıç yaptırmıştır. İhtimal bu sarnıcın yapımına başlamış fakat ömrü vefa etmemiş olduğundan aile efradı tamamlamış ve bu tarihi yazmışlardır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız