Küttabdan EsSeyyid Ali Rıza Paşa Darphane başkâtibi olup 1237’de (1821/22) salyane (yılda bir defa alınan vergi) mukataacısı ve sonra malikane halifesi, 1242’de (1826/27) zahiriye nazırı daha sonra Darbhane Nazırı oldu. 1250‘de (1834/35) lağvolunan şıkkı evvel defterdarlığı vazifesine ilâve edilip Darphane defterdarlığı unvanıyla ulâ rütbesini aldı.

23 Zilkade 1251’de (11 Mart 1836) müşir oldu. 1252 Ramazanının Kadir Gecesi (4 Ocak 1837) Musa namında biri tarafından Ayasofya Camii’nde minber dibinde şehit edildi.

Sözünde sabitkadem, erbabı maarifden bir zat idi. Muhteşem lahdi Mihrişah Valide Sultan İmareti karşısında, mezarlığın arka tarafında ve Bostan İskelesi sofası tarafındaki avlu duvarının hemen arkasındadır. Oğlu, ricalden Besim Bey’dir. Şahidesinde şu kitabe bulunmaktadır:

Alisiret müşirı Darphâne
Rıza verdi kazaya ezdil ü cân
Ayasofya içinde vakti iftar
Şehiden kıldı azmi hanı gufran
Anı bir ibni Mülcemi pişe ha’in
Bıçakla kırdı ansız göçdi ol an
Sa’âdeti zâtına nispetle lâkin
Bu matem cümle nâsı kıldı giryân
Serengüşt şahadetine yazdı tarih
Ali bâbı Rıza’ya oldu pûyân
1252 Ruhuna Fatiha

Sicilli Osmanî yazarı bu zatın “Paşa” olduğunu belirttiği hâlde Lütfi Efendi, “Efendi” olduğunu yazmıştır. Paşa olmadığı kitabesinden de anlaşılmaktadır. Yine Lütfi Efendi’ye göre şehit edilmesi Ramazanın yirmi dördüncü (2 Ocak 1837) gecesindedir.

Ali Rıza Paşa’nın kızı, Ayşe Feride Hanımefendi 22 Receb 1297 (30 Haziran 1880) tarihinde vefat etmiş ve Bahariye Mevlevihanesi haziresine gömülmüştür. Lahdi dağılmış ve sonradan şahidesiz olarak bir araya getirilmiştir. Bu sırada şahideleri ayrı yere dikilmiştir. Baş taşı Mevlevi sikke kabartmalıdır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız