1265 (1848/49) tarihinde vefat eden İbrahim Saib Paşa’nın oğludur. Önce Sadaret mektubî kalemine devam edip hocalık rütbesine nail olmuş ve daha sonra amedî kalemine girip Cemaziyelahir 1274’de (1857/58) Hariciye mektupçusu ve Şevvalinde amedîi divanı hümayun olmuştur.

Cemaziyelevvel 1286’da (Ağustos/Eylül 1869), Hazinei Hassa nazırı ve 16 Recebde (1 Ekim 1871) ek olarak Mabeyn nazırı ve Ramazanın 24’ünde (7 Aralık 1871) sadaret müsteşarı ve Zilkadesinde Bahriye müsteşarı ve Cemaziyelahir 1289’da (Temmuz/Ağustos 1872) serasker müsteşarı ve 5 Şaban 1289’da (8 Ekim 1872) Mabeyn başkâtibi ve 8 Ramazan 1290’da (30 Ekim 1873) hukuk mahkemesi reisi ve 1292 Ramazanında ikinci kere serasker müsteşarı ve 23 Zilhiccede (31 Ocak 1875) şehremini oldu.

Bu görevde 1 sene 20 gün kaldıktan sonra 15 Muharrem 1293’de (11 Şubat 1876) ikinci kez Sadaret müsteşarlığına tayin olunmuş, aynı sene Rebiyülevvelin son gününde (25 Nisan 1876) Şurayı Devlet üyesi oldu. Bu görevden 24 Receb’de (15 Ağustos 1876) azledilmiş ve 10 Rebiyülahir 1295’da (13 Nisan 1878) hasta olarak vefat etmiştir.

Kabri, Ebussuud Mektebi’nin sol tarafındaki set üzerindedir. Şahidesi vardır. Sütun şeklinde yalnız baştaşı mevcuttur. Üzerindeki kitabesi de şudur:

Vükelâyı saltanatı seniyyeden Şurayı Devlet azayı kiramından
merhum İbrahim Saib Paşazade 55 yaşında vefat eden Ali Rıza
Refik Bey

Ali Rıza Refik Bey iyi yazı yazan, sessiz ve çalışkan bir zat idi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız