Ayvansarayî Hüseyin Efendi Hadîkatü’lCevâmi adlı eserinde “Baba Yusufı Karahisarî Hazretleri tariki Bayramîden olup Sultan Beyazıd Camii şerifinde ibtida cuma vaizi olmuşlardır. Ve edayı haccı şerif etmişlerdir. Evaili Saltanat Hazreti Selim Hanı kadîmde vefat edip türbei şerifin babı kebîri hizasında medfundur” demektedir.

Ayvansarayî, Yusuf Baba’nın Karahisarlı olduğunu belirtmesine karşın Sicilli Osmanî’de onun Sivrihisarlı olduğu yazılmaktadır.

Buradaki yazı aynen şudur;

“Yusuf Baba Sivrihisarlıdır. Hacı Bayramı Veli tarikatından idi. Sultan Beyazıdı Veli Hazretleri Camii bitince orada ilk Cuma günü huzurı hümayunlarında vaaz eyledi. Kelimatı müessiresinden üç Hristiyan ihtida eylemekte padişah hazretleri inâm buyurup hacca gitmeden evvel zatı hümayunlarına gelmesini ferman buyurmuşlardır.

O da emri ifa eyledikte Padişah Hazretleri bir miktar altın çıkarıp ‘Bu benim elim emeğiyle hasıl olmuş bir helâl maldır. Bunu Ravzai Mutahhara’daki kandillerin tezyinine sarf eyleyesin, Beyazıd nam günahkâr ve asi ve suçlu selâm söyledi ve kandillerin ziyneti için gönderdiği helâl malı kabul buyurmak babında yalvardı diyesin’ diye ifade buyurdular.

Şeyh ifayı hac ve vazife ile bir yıl orada kalıp nazmen Haceri Esved’de bir kitap yazdı ki evvelde nazma iktidarı yoktu. Dönüşte manevi işaret ile Kubbei Saadet haricindeki asayı aldı. Üç parça ederek bir parçasını Emir Sultan, bir parçasını Ankara’daki Hacı Bayramı Veli, bir parçasını da başka bir şeyh türbesine koydu.

Fuat Bayramoğlu’nun kitabından asanın üçüncü parçasını Sivrihisar’da medfun Şeyh Hamdi Baba Hazretlerinin türbesine koyduğunu ve tazim ile ziyaret edildiğini öğreniyoruz. Fakat, Ayvansarayî

Hüseyin Efendi, Mecmuai Tevarih adlı eserinde, “918 (1512/13) tarihinde vefatla ilk defa türbedarı olduğu Hazreti Eba Eyyub Ensari Türbesi kapısı haricinde şadırvana nazır pencere dahilinde defnolunmakla adı geçen asâpâreyi dahi vasiyetine binaen teberrüken defneylemişler idi,”

Yusuf Baba 918 (1512/13) tarihinde İstanbul’da vefat etti. Kabri, Eyüp Sultan Camii şadırvan avlusunda, set üzerinde ve büyük Türk kumandanı Gazi Edhem Paşa’nın muhteşem kabrinin hemen

arkasındadır. Dört köşe şahidesinin üzerinde değişik bir sikke vardır. Üzerindeki kitabe şudur;

Merhum Şeyh Baba Yusuf / Efendi’nin merkadidir / ElFatiha.
sene 918

Yine aynı yazar Baba Yusuf’un İstanbul’un fethinde bulunduğunu kaydetmektedir. Baba Yusuf’un babası Şeyh Halil Baba olup ilk tahsilini ondan almıştır. Tahsilini medresede görmüş, iyi bir vaiz ve hattat olmuştur. Kendisine atfedilen Farsça tefsirli Kur’anı Kerim’i hat yönünden beğenilmektedir.

Baba Yusuf’un Hamdi Baba, Fahri Baba, Sofu Baba, Hamid Baba isimli dört oğlu vardır. Veli Şeyh Hamidullah diye de anılan Hamdi Baba babalarının yaptırdığı Kurşunlu Cami diye de anılan Şeyh Baba Yusuf Camii kıblesi yönündeki türbede medfundur.

Hacı Bayramı Veli tarikatına mensup, Akşemseddin Hazretlerinin (13901459) halifelerinden olan Baba Yusuf’un Sivrihisar’da, Tekke Sokağı’nda Kurşunlu Cami diye bilinen tek kubbeli önü revaklı klasik bir camii vardır ki 898 (1492) tarihinde yaptırmıştır. Kitabesi Arapçadır.

Mabedin yanında Baba Yusuf’un oğlu Hamdi Baba’nın bir çeşmesi vardır.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız