Hâfız Ali Ağa diye bilinen bu zat enderuna girmiş çantacı olmuştur. Çantacıların çok özel bir görevleri vardı. Padişahın saray dışında bulunduğu sırada altınla dolu çantasını taşırlar ve gerektiğinde padişahın emri ile bazı ödemelerde bulunurlardı.

Bu görevden ayrıldıktan sonra sırasıyla 1223’de (1808/09) çuhadarı şehriyarî olup 1126’da (1811/12) silâhdarlık başkasına verilince ümitsizliğe kapıldı, meyus oldu. 1227’de (1812/13) Enderun’dan ayrılmayı talep ettiğinden çırağ edildi ve hacca gitti.

Hac dönüşü kapıcıbaşılıkla bir hayli zaman Kıbrıs muhassılı yani adanın vergi tahsildarlığını yaptı. Bu görevden ayrıldıktan sonra 25 Rebiyülevvel 1243’de (16 Ekim 1827) vefat etti. Kabri Eyüp’te Beybaba Sokağı üzerinde karakol tarafından gelindiğine göre sağ tarafta, duvarın hemen arkasında ve Miri Miran Mehmet Paşa Türbesi’nin karşısındadır.

1940 tarihinde mezarlık duvarları şimdiki şekliyle yapılır ve yol genişletilirken geriye alınmış ve bu nakil zamanında da yazıları yer yer kırılmıştır. Bugün yalnız baş taşı mevcuttur.

Silindir şeklindeki şahidesinde şu kitabe vardır:

Şevketlü mehabetlü padişahımız / Gazi Sultan Mahmud Han / Efendimiz Hazretleri’nin çuhadar / ağalığından çırağ olan / elhac Hâfız Ali Ağa’nın / ruhuna elFatiha/ 25 Ra 1243

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız