Yaycızade diye de bilinir. Hamza Efendi 1008’de (1599/1600) reisülküttab olmuş ve bir sene sonra bu görevden ayrılmıştır. 1012’de (1603/04) tekrar reisülküttab olmuş ve azlinden sonra 1015’te (1606/07) tekrar aynı göreve getirilmiştir. Birkaç sene sonra azledilmiştir. 1025’te (1616/17) onu tekrar reisülküttab olarak görmekteyiz. Fakat bu görevinin süresi belli değildir.

Hayatın sonlarında Sultan II. Osman (16181622) faciasına tanık olmuştur. Sultan Osman’ın şehid edilmesinden sonra onun katillerinin peşine düşülmüştür. Vak’a esnasında şeyhülislâm olan Yahya Efendi (öl. 1644) Sultan Osman’ın katillerini yeni padişah Sultan Mustafa’dan sordu. O da; “Ben Sultan Osman katlolunsun demedim, Davud Paşa öldürdü. Katiller kim ise haklarından gelinip katlolunsun” diye hattı hümayun gönderdi.

Sultan Mustafa cinnet hâlinde bulunduğundan yazı yazamıyordu. Onun hattı hümayununu, Reisülküttab Hamza Efendi’nin saraya verdiği Sınavber adındaki cariyesi yazıyordu.

Hamza Efendi 1033 Cemaziyelevvelinde (Mart 1624) vefat etti. Lahdi, Eyüp’te Boyacı Sokak ile Feridun Paşa Türbesi arasındaki mezarlıkta, takriben orta yerdedir. Şahidesinde şu kitabe vardır:

Senavber Hatun zevcesi Reisülküttab Hamza Efendi Ca. 1033

Lahdi 1940’larda tamir edilmiştir.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız