Selânikli Mehmed Ağa’nın oğludur. Zengin olduğundan ilerleyip gümrük emini, bina emini, matbah emini, kasabbaşı olmuştur. Bu vazifelerden ikisini üçünü aynı zamanda idare edebiliyordu.

1210 Şabanında (Şubat 1796) kasabbaşılıkta karar kaldı. 1213’de (1798) Mısır ordusu nüzul emini olmuştu. Nihayet yine gümrük emini oldu. 1224 Saferinde (Mart 1809) tersane emini olup ayağında çıkan çıbandan mustarip iken az vakitte bu görevden ayrıldı. 1 Cemaziyelahir 1224’de (14 Temmuz 1809) vefat etti.

Kabri, Eyüp Sultan Türbesi haziresinde, Hançerli Sultan Türbesi’nin sağ tarafında ve avlu duvarının hemen arkasındadır. Lahdinin şahidesinde

Cennetmekân firdevsaşiyan/ merhum ve mağfurü’lmuhtac / ilâ rahmeti’lgafur / sabıka Emini Tersanei Âmire/ Selânikli Hasan Ağa ibnü’l / merhum Muhammed Ağa ruhu için / rızaenlillahi teala elFatiha.

ibaresi yazılıdır. Hasan Ağa’nın, Edirnekapı dışında Topkapı’ya giden yolun sol başında güzel bir çeşmesi vardır. Kitabesi şudur:

Sahibü’lhayrı şerif nesebi eşrefi hâcegân
Hasan Efendi Kassabbaşıi hûbhisâl
Yapdı bu çeşmei dilcûyu rızaen lillah
Haşre dek defterine yazıla ahseni â’mal
Nice hayrata muvafık ide lütfiyle ânı
Ecrini eyleye makbul Hüdayı müteâl
Hayriyâ virdi safâ teşnelere târihin
Hasaneyn aşkına mâi çeşmeden iç âbı zülâl
1231 (1815/16)

Şair Aynî de şu tarihi düşürmüştür:
Hasan Efendi’nin âbı zülâlini nûş et
1231

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız