Hubbi Hatun Türbesi

Feshane Caddesi ile Kızıldeğirmen Sokağının birleştiği yerde ve Cadde üzerindedir. Sol tarafında, yanlış olarak Fitnat Hanım Türbesi denilen, Hubbi Hatun'un eşi, Mehmet Vusûli Efendi Türbesi ve Kadiri tekkesi vardır. Türbe, muntazam kesme taştan, sekiz cepheli olarak yapılmış ve kubbesi sekiz yüzlü bir kasnağa oturtulmuştur. Alt üst pencerelerinden ışık alır. Kitabesi yoktur. İçinde bir tek ahşap sanduka vardır. İç süslemeleri tamamen mahv olmuştur. 1942 tarihinde diğer türbe ile beraber onarılmış fakat sandukası yenilenmemiştir. Mimar Sinan'ın eseri olmalıdır.

Adı, sevgili anlamına gelen Hubbi Hatun, Beşiktaş'ta türbesi olan Yahya Efendinin torunu ve Celaleddin Yahya Efendinin karışıdır. Sonra kocasının 958 (1551) tarihinde hac yolunda vefatı üzerine, Sultan II, Selim'e musahibe (Padişahın dertleştiği kadın arkadaşı) olmuş ve büyük bir nüfuza sahib olmuştur. Bu sırada mevleviyet payesine yükselttiği Molla Mehmed Vusuli Efendi ile evlendirilmiştir.

Hubbi Hatun'un pek latif gazelleri, kasideleri ve mesneviyatı olup üç bin beyitli Hurşid ü çemşid namında bir yazma eseri vardır.

Vefat tarihi belli değildir. Si. Osm. Sultan III. Murad saltanatının (1574-1595) ortalarında öldü diyor. Osm. Müel. göre 988 (1589) tarihinde vefat etmiştir. Türbenin önündeki hazirede 991 (1585) tarihli bir kabir vardır. Bu, Kamer Sultan'ın matbah Emini Pir Mehmed Emin'e aittir. Bu durumda türbenin 1583 tarihinden evvel var olduğu ortaya çıkmaktadır. Hubbi hatun, kocasından evvel vefat etmiştir. Mehmed Vusûlî Efendi 18-receb-988 (23- mayıs-1590) tarihinde ölmüştür.

Kaynak (Hasan Çelebi, Tezkiret'üş-şuara S: 280-281) (Si. Osm. 3/164 Şemseddin Mehmed Efendi Ansl/250) (Si. Osm. 4/127 Vusûli Efendi) (Hadika 2/145) (Hammer Tarihi, Üçdal neş. 6/1967) (Osm. Arş. Evkaf Def. II. No. 15925)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız