Posta Telgraf Nazırı İzzet Efendi Türbesi

Boyacı Sokağı üzerinde, Sadrıazam Hüsrev Paşa Tekkesi kapısı karşısında ve Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa Türbesi'nin sağ tarafındadır. Türbenin sağ tarafında bulunan ve Sokağa ismi verilen iplik Boyahanesi, 1975 tarihlerinde yıktırıldı ve yeri mezarlığa katıldı.

Yüzü tamamen mermer olan türbenin kapısı alnında:

Bismillahirrahmanirrahim

1309 tarihi ve kapısının iki yanındaki hacet pencereleri üzerinde de Kelime-i Tevhid yazılıdır. Türbenin üstü açıktır. İçinde iki mermer sanduka vardır. Sol taraftakinde yazı yoktur. İçi boştur. Sağdaki fesli lahdin şahidesi üzerinde şu kitabe vardır:

Küll-i nefs-i zaikat'ül-mevt

Rütbei bâlâ ricalinden

Sabık Posta Ve Telgraf

Nâzın Merhum izzet

Efendi'nin ruhiçün fatiha

Sene 1309 fi 15 Sefer'ül-hayr

(20-eylül-1891)

şahide tavus kuyruklu ve mihrablı olup güzel bir hat ile yazılmıştır. Türbenin sol tarafında Muhyiddin Paşa'nın annesi Fatıma Hanım'ın açık türbesi vardır. Şahidesi 1331 (1913) tarihlidir.

İzzet Efendi Kasımpaşa Mevlevihanesi dervişlerinden bir Neyzenbaşı'nın oğludur. Askeri Tıbbiye okulundan çıkarılmış ve 1275 (1858) de Telgarafhane'ye girmiş ve Kastomoni ve Beyoğlu telgaraf müdürlüğünde ve Tuna, Gelibolu, Kastamoni Müfettişliği'nde bulunduktan sonra 1293 (1876) te Telgraf ve Posta Nazırı olmuş ve 1295 (1878) de azl ile 1297 (1880) de ikinci defa Telgraf Nazırı olup 1304 (1886) da şu'ûruna halel geldiğinden emekli oldu. Sert sözlü, telgaraf işlerinde bilgili bir zat idi.

Onun devrinde İstanbul Telgrafhanesi, Gülhane Parkı Kapısı'nın sol tarafında ve sur dibindeki bina idi.

İzzet Efendi'nin Süleymaniye'de, Mehmed Paşa Yokuşu üzerinde bir konağı vardı. Bu konak arasına sonradan Mimar Sinan ilk Okulu yapılmıştır. Konağın özel hamamının bir duvarı sokak tarafından görülmektedir. Hamamın bir bölümüne okulun hademesi yerleşmiştir.

Kaynak: (Gezi notu) (Si. Dam. 3/465) (S. Eyice, ist. ilk Telgrafhane, ist. Üni. Ed. Fak. Tarih Der. Sayı: 34 S: 61) (S. Ünver, Türk Hamamları, Tarih Dünyası 1950 Sayı: 5 S: 203)

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız