Taş No 1: Mehmed Rifat Şekib Paşa

Transkript Metin:

Baş Şahidesi:

Hüve’l-Gafûr

Nâmdâş-ı seyyid-i ‘âlem Şekîb Paşa bu sâl

Meclis-i Vâlâ re’îsiyken edüp terk-i cihân

Pür-kerem vâlâ-himem bir güher-i irfân iken

Hayf kim gencîne-veş oldu zemîn içre nihân

Dehr elinden der zebân-ı hâlle her zerre hâk

Biz de geldik ‘âleme yandık yıkıldık bir zamân

Ref‘ edüp Hakka dü destim söyledim târîhini

Eyleye Firdevs-i a‘lâda Şekîb Paşa mekân

Fî 4 Rebiyülahir sene 1271

Ayak Şahidesi:

Nemekahu: Hatîb-i câmi‘-i Gül el-fakîr Mâlik

Efâhim-i vükelâ-yı saltanat-ı seniyyeden

Meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı ‘adliyye

Re’îsi iken irtihâl-i dâr-ı bekâ eden

Merhûm ve mağfûr cennet-mekân

Es-Seyyid Mehemmed Rıf‘at Şekîb Paşa

Rûhi’çün rızâen lillâhi’l-Fâtiha

Fî 4 Rebiyülahir sene 1271

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Baş Şahidesi

Peygamberimiz Hz. Muhammed ile aynı ismi taşıyan ve Meclis-i Vâlâ reisi iken vefat eden Mehmed Şekib Paşa’nın Gül Camii hatibi Malik tarafından yazılan 4 Rebiülahir 1271 /25 Aralık 1854 tarihli kitabesi

Ayak Şahidesi

Meclis-i Vâlâ-i Ahkâm-ı Adliyye reisi iken vefat eden Seyyid Mehmed Rifat Şekib Paşa’nın 4 Rebiülahir 1271 /25 Aralık 1854 tarihli kitabesi

1st Tombstone: Mehmed Rifat Shekib Pasha

Headstone

Epitaph of Mehmed Şekib Pasha, who had the same name as our prophet Muhammad and died while he was the head of the Supreme Council, written by Malik, the preacher of the Gül Mosque, dated 4 Rebiülahir 1271 / December 25, 1854.

Footstone

Epitaph of Seyyid Mehmed Rifat Şekib Pasha, who died while he was the head of the Supreme Council of Judicial Ordinance, dated 4 Rebiülahir 1271 / 25 December 1854.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Lahit mezar biçiminde olup, mermer oturtmalık üzerinde mermer sandukası yer almaktadır. 2 adet baş ve ayak şahideleri de bulunmaktadır.

Lahitin baş ve ayak şahidesinin dış cephelerinde Celî Ta’lik sanatı ile yazılmış mermer kitabesi bulunmaktadır. Şahidelerin üzerinde Mahmudi fes vardır. Ayak şahidesi ise palmet motiflidir. Lahitin tümünde bitkisel formlar ile süslenmiş ampir hakimdir.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The tomb has the sarcophagus form with a marble chest on a marble seat. It has a headstone and a footstone.

On the outer sides of the tombstones, there are marble epitaphs written with the art of Jali Talik. The headstone has the Mahmudi fez on it. The footstone has a palmette motif. The entire sarcophagus is dominated by the Empire style decorated with vegetal forms.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız