Taş No 19: Fâtıma Zehra Hanım

Transkript Metin:

Hüve’l-Bâkî

Ol müşîr-i efhâm İsmâ‘il Paşa ağlasın

Duhter-i nev-sâlini aldı felek elinden dirîğ

Ol civân ağûş-ı mâderde vefât etti ve lîk

Gurbet elde vâlideyni ağlattı döşün dirîğ

Nev-bahâr ömrüne bîçârenin verdi ……

Bir kefen oldu o gül-i ruhsara pîr-i ehl-dirîğ

Dâmende çâresiz hâr-ı ecel ………

Nice gonca eylemiş pâmâl bu gülşen dirîğ

Hûn-ı giryemle n’ola tarihi yazsam Eşrefâ

Fâtıma Zehrâ cinânı eyledi mesken dirîğ

Sene 1280

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Müşir İsmail Paşa’nın kızı Fatıma Zehra Hanım’ın Şair Eşref tarafından yazılan 1280/1863-1864 tarihli kitabesi

19thTombstone: Fatima Zehra Hanım
Epitaph of Fatima Zehra Hanım, daughter of Marshal İsmail Pasha, written by the poet Eşref, dated 1280/1863-1864.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Lahit mezar biçiminde olup, mermer oturtmalık üzerinde mermer sandukası yer almaktadır. Mermer sandukası üzerinde çiçeklik bulunmaktadır. Lahit çevre duvarları yoğun bitki motifleri ile süslenmiştir. Sütunceler, sütunce başlıkları kaideler ile panolar oluşturulmuştur???. Geniş lahit yüzeyinde orta aksta girland ve etrafında palmetlerle ortadan simetrik bir form vardır. Köşe başlarında ise yukarı uzanan palmet yaprağı vardır.

Mezara ait şahide taşları dikdörtgene levha şeklinde olup tepeliklerinde gül buketleri vardır. Gövdelerinde ise yapraklar ile bordürler yapılmıştır. Ayak şahidesinde bir demet gül motifi bulunmaktadır. Lahitin baş şahidesinin batı cephesinde, Celî Ta'lik sanatı ile yazılmış mermer kitabesi bulunmaktadır. Süslemeler tek yüzlüdür.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The tomb has the sarcophagus form with a marble chest on a marble seat. There is a flower bed on the marble chest. The surrounding walls of the sarcophagus are densely decorated with plant motifs. Panels were formed with pilasters and pedestals with pilaster capitals. On the wide sarcophagus surface, there is a symmetrical form in the middle with garlands on the middle axis and palmettes around it. On the corners, there are palmette leaves extending upwards.

The tombstones are in the form of rectangular plates with rose bouquets on the top. Borders of the main body are made with leaves. There is a motif of rose bouqueton the footstone. On the west side of the headstone of the sarcophagus, there is a marble epitaph written in Jali Taliq. The decorations are on one side only.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız