Taş No 4: Fâtıma Hanım

Transkript Metin:

Baş Şahidesi

Âh mine’l-mevt

Sadr-ı esbak Hazret-i Paşa-yı Kâmil ki anın

Dâver-i dâd-âveri Şâkir Paşa-yı nâmdâr

Duhter-i pâkîze-i ‘ismet-şi‘ârın yâd edüp

Nerde ma‘sûmem diye âh etse olsa eşk-bâr

Fatma Hânım genç idi mahv etti zıddu’l-iltihâb

Müddet-i ‘ömründe geçti yirmi altı nev-bahâr

Zevci Şükrü Begefendi kim Hüseynîyi’n-neseb

Eyledi emr-i tedâvîsinde bezl-i iktidâr

Söyledim târîhi cevher-dâr Salâhî fevtine

Rûhı olsun ravza-i cennette dâ’im kâmkâr

Sene 1313

Sadeleştirilmiş Türkçe Metin

Sâbık Sadrazam Kamil Paşa’nın kardeşi Şakir Paşa’nın yüksek ateşten yirmi altı yaşındayken vefat eden kızı Fatıma Hanım’ın Şair Salâhî tarafından yazılan 1313/1895-1896 tarihli kitabesi

4th Tombstone: Fatima Hanım

Epitaph of Fatima Hanım, the daughter of Şakir Pasha, the sister of the former Grand Vizier Kamil Pasha, who died at the age of twenty-six from high fever,written by the poet Salahi,dated 1313/1895-1896.

SANATSAL FORM HAKKINDA

Lahit mezar biçiminde olup, bitki bezeme formları hâkimdir. Mermer sanduka cephelerinde istiridye kabuğu çiçek çelenkleri, girlandlar mevcuttur. Şahide taşı geniş bir silmeye sahip olup, üzerinde çiçeklik vardır.

Baş şahidesinin tepelik kısmında çiçek vazosu vardır. Kitabesi ise Celi Ta'lik sanatıyla yazılmıştır.

Kadın mezarı olması sebebiyle bitkisel motifli tepelik vardır. Her iki şahide de bordürler yaprak desenli olup, ayak şahidesinde çiçek deseni ortada yer almaktadır.

ABOUT THE ARTISTIC FORM

The tomb has the sarcophagus form with dominant plant forms as decoration. There are oyster shell flower wreaths and garlands on the facades of the marble sarcophagus. The headstone has a wide cornice moulding with a flower vase on the top. Its epitaph was written with Jali Taliq calligraphy.

Since it is a woman's grave, there is a top with herbal motifs. The borders on both tombstones are leaf-patterned, and the flower pattern is in the middle of the footstone.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız